ΕΣΠΑ: 4 νέες δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

Κονδύλια συνολικού ύψους 370 εκατ.  ευρώ στην αγορά – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

 

Συνολικά τέσσερις νέες δράσεις του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 ανακοίνωσε η ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 

Μέσω των νέων δράσεων του ΕΣΠΑ, το επόμενο διάστημα θα διοχετευτούν στην αγορά κονδύλια συνολικού ύψους 370 εκατομμυρίων ευρώ.

 

Οι τέσσερις νέες δράσεις που ανακοινώθηκαν, αφορούν στην ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στη νεοφυή επιχειρηματικότητα, στην αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων για την ανάπτυξή τους στις νέες αγορές και στην ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους.

 

Για όλα τα προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τις ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr.,wwwespa.gr καθώς και μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 8011136300.

 

Τα προγράμματα είναι τα εξής:

 

- Η πρώτη δράση για την «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» αφορά ανέργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης. Το διάστημα υποβολής προτάσεων είναι από τις 8 Μαρτίου έως και τις 15 Απριλίου, ενώ η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών 8 Μαρτίου 2015. Οι ενδιαφερόμενοι επιδοτούνται έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση, έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων, έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσότερων ατόμων. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών. Όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια του ενδιαφερόμενου κατά το 2015 θα πρέπει να είναι έως 20.000 ευρώ, ενώ στην περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 35.000 ευρώ.

 

- Η δεύτερη δράση για τη «Νεοφυή Επιχειρηματικότητα» αφορά φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, τα οποία είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 120 εκατομμύρια ευρώ και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιδοτούνται με ποσά από 15.000 έως και 60.000 ευρώ, για τη σύσταση επιχείρησης στους οκτώ τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑΝΑΚ:

 

Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων

 

Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες

 

Υλικά/Κατασκευές

 

Εφοδιαστική Αλυσίδα

 

Ενέργεια

 

Περιβάλλον

 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

 

Ως επιλέξιμες εταιρικές μορφές θα είναι οι ΕΠΕ,ΟΕ,ΕΕ,ΙΚΕ, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, καθώς και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.

 

Επιλέξιμες δαπάνες θα είναι:

 

- Η αγορά εξοπλισμού έως 40% του επενδυτικού σχεδίου

 

- Λειτουργικά, όπως ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών, κτλ

 

- Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική και λογιστική υποστήριξη)

 

- Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες

 

- Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις

 

- Αποσβέσεις πάγιων

 

- Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση

 

- Προμήθεια αναλώσιμων

 

- Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)

 

- Μισθολογικό κόστος για νέα θέση εργασίας

 

- Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες, μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν, μετά τις 17 Μαρτίου 2016 και η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

 

- Η τρίτη δράση για την «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» έχει συνολικό προϋπολογισμό 130 εκατομμύρια ευρώ.

 

Η δράση αυτή απευθύνεται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους οκτώ στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑΝΕκ

 

Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων

 

Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες

 

Υλικά/Κατασκευές

 

Εφοδιαστική Αλυσίδα

 

Ενέργεια

 

Περιβάλλον

 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας

 

Υγεία.

 

Οι επιχειρήσεις επιδοτούνται με ποσά από 15.000 έως και 200.000 ευρώ και η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών, η οποία προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας το 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

 

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

 

- Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος, μηχάνημα και εξοπλισμός

 

- Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος

 

- Ανάπτυξης και Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης

 

- Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας

 

- Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα και υπηρεσίες

 

- Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα

 

- Μισθολογικό κόστος εργαζομένων.

 

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες, μόνο εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί μετά τις 11 Φεβρουαρίου 2016.

 

Η τέταρτη δράση για την «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» έχει προϋπολογισμό 70 εκατομμύρια ευρώ και απευθύνεται σε υφιστάμενες και μικρές και πολύ μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2015 κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις. Οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν συσταθεί, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

 

Οι επιδοτήσεις κυμαίνονται από 15.000 έως και 150.000 ευρώ και καλύπτουν το 40% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ προσαυξάνονται κατά 10%, φτάνοντας έως 50% στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού.

 

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

 

- Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος, μηχάνημα και εξοπλισμός

 

- Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος

 

- Ανάπτυξης και Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης

 

- Μισθολογικό κόστος εργαζομένων

 

- Αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα, σκάφη θαλάσσης και ποδήλατα κάθε μορφής που προορίζονται για εκμίσθωση

 

- Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης

 

- Δαπάνες προώθησης και προβολής

 

Στις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής περιλαμβάνονται, επίσης, για τις επιχειρήσεις με τρεις ή περισσότερες χρήσεις η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή ΕΜΕ(Ετήσια Μονάδα Εγασίας) μισθωτής εργασίας. Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται κατά μέσο όρο την τριετία 2014-2015 τουλάχιστον μισή ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Επίσης, σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της δράσης αυτής, να μην υπερβαίνει το πόσο των 200.000 ευρώ. Οι δαπάνες της δράσης αυτής θα είναι επιλέξιμες, μόνο εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί, μετά τις 11 Φεβρουαρίου 2016.


protoselida

World Business

Ποιος πλήρωσε 1,1 εκατ. δολάρια για τον Tin Tin;

Ποιος πλήρωσε 1,1 εκατ. δολάρια για τον Tin…

Tιμή - ρεκόρ για το πρώτο εξώφυλλο του θρυλικού κόμικ του Eρζέ, από το 1930

Secret Money

OI «NEOI» TOY IAΣΩ

OI «NEOI» TOY IAΣΩ

Mπορεί ο Γ. Σταματίου να διατηρήθηκε στη θέση του επικεφαλής του Iασώ, αλλά στο νέο...

Τεχνολογία

Εφαρμογές γνωστοποιούν στο Facebook την σεξουαλική ζωή χρηστών

Εφαρμογές γνωστοποιούν στο Facebook την σεξουαλική ζωή χρηστών

Ορισμένες εφαρμογές που καταγράφουν την περίοδο των γυναικών κατηγορούνται ότι μοιράστηκαν ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά...

Copyright © 2019 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.