Επιχειρήσεις

EXALCO: Αυξημένος κατά 12,45% ο τζίρος το 2015

Θετικά μεγέθη κατέγραψε το 2015 η Exalco. Ο κύκλος εργασιών το 2015 σε ενοποιημένο επίπεδο από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε στα €73,08 εκ. έναντι € 64,99 εκ. σημειώνοντας αύξηση κατά 12,45% σε σχέση με το 2014. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής Εταιρείας αυξήθηκε κατά 12,93% και ανήλθε στα € 71,72 εκ έναντι € 63,51 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

 

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 21,00% σε σχέση με το 2014 και αποτελούν το 63% των συνολικών πωλήσεων

 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν το 2015 και διαμορφώθηκαν στα € 4,83 εκ έναντι € 1,85 εκ το 2014 σημειώνοντας αύξηση κατά 161,08%. Η μεταβολή προέρχεται κυρίως από την μείωση των εξόδων– αύξηση της παραγωγικότητας. Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν το 2015 στα € 4,57 εκ έναντι € 1,50 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2014 σημειώνοντας αύξηση κατά 204,67%.

 

Οι ενοποιημένες ζημίες προ φόρων των δραστηριοτήτων του Ομίλου το 2015 διαμορφώθηκαν στα €(1,32) εκ. έναντι € (4,70) εκ. το 2014 μείωση κατά 71,91%.

 

Οι ζημίες προ φόρων της Εταιρείας το 2015 διαμορφώθηκαν στα €(1,23) εκ. έναντι € (4,73) εκ. το 2014 μείωση κατά 74,00%.

 

Οι καθαρές ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €(1,07) εκ. έναντι € (4,13) εκ. το 2014 μείωση κατά 74,06%. Οι καθαρές ζημίες μετά από φόρους της εταιρίας διαμορφώθηκαν για το 2015 σε €(0,94) εκ. έναντι € (3,99) εκ. το 2014 μείωση κατά 76,44%. Η μείωση των ζημιών οφείλεται στην μείωση των εξόδων και τη βελτίωση του μικτού κέρδους.

 

Ο συνολικός μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου κατά την 31.12.2015 ανέρχονταν στα €43,40 εκ. ενώ οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις ανέρχονται σε €21,34 εκ. Για την εταιρεία κατά την 31.12.2015 ο συνολικός μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός ανερχόταν στα €42,86 εκ. ενώ οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις ανέρχονται σε €21,17 εκ.

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου κατά την 31.12.2015 ανέρχονται σε € 3,35 εκ. ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας ανέρχονται σε € 3,04 εκ.

 

Κατά την χρήση 2015 ο Όμιλος της ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. πραγματοποίησε συνολικές επενδύσεις € 2,07 εκατ. Ειδικότερα συνεχίσθηκε ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας της μητρικής ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ με την προσθήκη νέων μηχανημάτων και καλουπιών που πρόσθεσε νέα προϊόντα και συστήματα αλουμινίου και έτσι έχει μεγαλώσει σημαντικά η γκάμα των προσφερόμενων συστημάτων αλουμινίου.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή