Νέα τροπολογία για την κρουαζιέρα

Κατατέθηκε η τροπολογία με την οποία ρυθμίζεται το θέμα που έχει προκύψει με τα υπό ελληνική σημαία κρουαζιερόπλοια της εταιρείας Louis και τις εισφορές του στο ΝΑΤ στο σχέδιο νόμου, «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις».

 

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, με την προτεινόμενη τροπολογία επιχειρείται να αποκατασταθούν οι δυσλειτουργίες οι οποίες παρατηρήθηκαν με το ισχύον πλαίσιο και οδήγησαν σε δικαστικές διενέξεις που ήδη εκκρεμούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

 

Επίσης, με την εισαγόμενη ρύθμιση διευρύνεται το καθεστώς σε όλα τα πλοία που είναι νηολογημένα σύμφωνα με το άρθρο 13 του νδ. 2687/1953 (Α317), όπως έχει ερμηνευθεί αυθεντικά από το ν.δ. 2928/1954 (Α163).

 

Συγκεκριμένα, η τροπολογία αναφέρει τις εξής ρυθμίσεις θεμάτων NAT για την αντικατάσταση και εκκαθάριση ναυτολογίων ελληνικών επιβατηγών πλοίων που εκτελούν περιηγητικούς πλόες κρουαζιερόπλοιων:

 

1. Για την αντικατάσταση ληξιπρόθεσμου ναυτολογίου επιβατηγών πλοίων που εκτελούν περιηγητικούς πλόες και επεκτείνουν τους πλόες αυτούς στο εξωτερικό ή κρουαζιερόπλοιων που εκτελούν πλόες μεταξύ λιμένων εσωτερικού και εξωτερικού ή μόνον εξωτερικού, ολικής χωρητικότητας άνω των 1.500 κόρων, καταβάλλεται ποσό ίσο με τις προϋπολογισθείσες ασφαλιστικές εισφορές νόμιμης σύνθεσης. Οι προϋπολογισθείσες εισφορές γνωστοποιούνται από τη Διεύθυνση Εισφορών και Πόρων του NΑT στον πλοιοκτήτη εντός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης του ναυτολογίου. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και σε περίπτωση οποτεδήποτε ζητηθεί εξόφληση του ναυτολογίου εντός του χρόνου ισχύος του.

 

2. Κατά την αντικατάσταση και εκκαθάριση του ναυτολογίου ο πλοιοκτήτης καταβάλλει τις τακτικές ασφαλιστικές εισφορές πλην ΝΑΤ, όπως καθορίζονται από τη νομοθεσία περί ΝΑΤ και οι οποίες αναλογούν στη συμμετοχή του και παρακρατεί από τους ναυτικούς και καταβάλλει στο ΝΑΤ τις αντίστοιχες εισφορές που τους αναλογούν. Ο πλοιοκτήτης υποχρεούται στην τήρηση των παρακάτω προϋποθέσεων:

 

α) τηρούνται οι απαιτήσεις της οργανικής σύνθεσης πληρώματος του πλοίου ως προς την υποχρέωση ναυτολόγησης ελάχιστου αριθμού Ελλήνων ναυτικών ανά ειδικότητα,

 

β) ναυτολογείται στο πλοίο επιπλέον της οργανικής σύνθεσης πληρώματος ένας τουλάχιστον σπουδαστής ΑΕΝ (πλοίαρχος ή μηχανικός), εφόσον προσφέρονται, ή η υποχρέωση αυτή, έπειτα από έγκριση του YEN, εκπληρούται με τη ναυτολόγηση του σπουδαστή ΑΕΝ σε άλλο πλοίο της αυτής διαχείρισης, υπό ελληνική ή ξένη σημαία σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις,

 

γ) υφίσταται έγκριση του YEN για τη ναυτολόγηση αλλοδαπών ναυτικών στις θέσεις Ελλήνων ναυτικών που καθορίζονται από την οργανική σύνθεση πληρώματος του πλοίου.

 

3. Προκειμένου να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2, ο πλοιοκτήτης καταθέτει δήλωση στο NAΤ περί απαρέγκλιτης τήρησης των προϋποθέσεων που ορίζονται. Εφόσον δεν εκπληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2, ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να καταβάλλει στο NAT για το χρονικό διάστημα μη εκπλήρωσης αυτών τη δική του τακτική εισφορά, καθώς επίσης και την τακτική εισφορά των ναυτικών για το σύνολο της οργανικής σύνθεσης πληρώματος του πλοίου, με βάση την ισχύουσα κάθε φορά οικεία Συλλογική Σύμβαση, περιλαμβανομένων και των ναυτολογημένων αλλοδαπών ναυτικών.

 

4. Από την εφαρμογή της διάταξης αυτής, που ισχύει και για τα ναυτολόγια που αντικαθίστανται ή εξοφλούνται μετά την ισχύ του παρόντος νόμου, σε καμία περίπτωση δεν θίγονται τα ασφαλιστικά δικαιώματα των Ελλήνων ναυτικών από τη θαλάσσια υπηρεσία τους στο πλοίο. Ο πλοιοκτήτης δεν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΝΑΤ ούτε παρακρατεί τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΝΑΥ που αναλογούν στους ναυτικούς, ενώ η καταβολή των παραπάνω ποσών καλύπτεται συνολικά από τον προϋπολογισμό του ΝΑΤ.

 

5. Για τις ανάγκες της εφαρμογής του παρόντος νόμου ως τακτικές ασφαλιστικές εισφορές νοούνται οι εισφορές υπέρ Ναυτικού Απομαχικού ταμείου (ΝΑΤ), κεφαλαίου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ), ταμείων πρόνοιας (ΤΠΑΕΝ και ΤΠΚΠΕΝ) Εστίας, Ναυτικών, Ειδικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (ΕΛΟΕΝ), Κεφαλαίου Ναυτικής Εργασίας ΚΝΕ , Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ΝΕΕ.

 

6. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν και για πλοία της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού που είναι νηολογημένα σύμφωνα με το άρθρο 13 του νδ.

 

2687/1953 (Α317), όπως έχει ερμηνευθεί αυθεντικά από το ν.δ. 2928/1954 (Α163).

 

7. Απαιτήσεις του ΝΑΤ από πλοία της πρώτης παραγράφου που προέκυψαν από ναυτολόγια ή φύλλα εκκαθάρισης ναυτολογίου πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, εξακολουθούν να αναζητούνται. Για όσες απαιτήσεις έχουν ασκηθεί προσφυγές, έως και ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι έκδοση αμετακλήτων δικαστικών αποφάσεων».

 

Επιπλέον, με την τροπολογία μεταξύ άλλων απλουστεύεται εφεξής η διαδικασία απαλλαγής του πλοιοκτήτη από τις ασφαλιστικές εισφορές προς το ΝΑΤ υπό προϋποθέσεις.

 

Μέσω της κατάργησης της υποχρέωσης προσκόμισης εγγυητικής επιστολής και την αντ' αυτής υποχρέωση καταβολής των προϋπολογισθεισών εισφορών σε μετρητά, διασφαλίζονται τα συμφέροντα του ασφαλιστικού ταμείου.

 

Διευκρινίζεται ότι η απαλλαγή από τις ασφαλιστικές εισφορές αφορά μόνο ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΝΑΤ.

 

Καθίσταται σαφές ότι οι εισφορές των πλοιοκτητών και ναυτικών για τις οποίες προβλέπεται απαλλαγή, βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του ΝΑΤ.

 

Εισάγεται μεταβατική διάταξη στην οποία προβλέπεται η αναστολή, τόσο των κυρώσεων όσο και των παρεπόμενων έννομων συνεπειών μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.


Εγγραφείτε στο Newsletter μας

protoselida

Secret Money

 ΠPOXΩPA KAI H AΛBANIA

ΠPOXΩPA KAI H AΛBANIA

Xρηματιστήριο Eνέργειας δημιουργεί και η Aλβανία, που μπορεί να βρίσκεται σε «προϊστορικό» επίπεδο όσον αφορά...

Αθλητικά

ΑΣΕΑΔ: Απέρριψε την πρώτη προσφυγή του Ολυμπιακού

ΑΣΕΑΔ: Απέρριψε την πρώτη προσφυγή του Ολυμπιακού

Aπορρίφθηκε από το ΑΣΕΑΔ η πρώτη προσφυγή του Ολυμπιακού, κατά της νομιμότητας της κλήρωσης των...

Τουρισμός

Οι δικαιούχοι για την επιταγή κοινωνικού τουρισμού

Οι δικαιούχοι για την επιταγή κοινωνικού τουρισμού

Την κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών τους, περιόδου 2019-2020, με...

Copyright © 2019 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.