7 σημεία-κλειδιά για τις εισφορές

Tο τοπίο που διαμορφώνεται με το νέο σύστημα από την αρχή του έτους

 

Oδηγός επιβίωσης για ελεύθερους επαγγελματίες και    επιχειρηματίες

 

Aνατροπές και μεγάλες επιβαρύνσεις στις εισφορές ελευθεροεπαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων φέρνει το σύστημα καταβολής εισφορών που ισχύει από την αρχή του έτους.

 

Tο νέο τοπίο που διαμορφώνεται έχει ως κεντρικό πυλώνα το πραγματικό εισόδημα, ενώ θα ισχύσει ενιαίο ανώτατο και κατώτατο πλαφόν στα 586 ευρώ το κατώτατο και στα 5.860 ευρώ το ανώτατο ακόμη και στις περιπτώσεις πολλαπλής απασχόλησης με άθροιση του συνολικού εισοδήματος.

 

Δηλαδή αν κάποιος είναι ταυτόχρονα μισθωτός, ελευθεροεπαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος θα αθροίζει το συνολικό εισόδημά του από όλες τις πηγές για να ελέγχει αν πέφτει στον πήχη του κατώτατου ή ανώτατου πλαφόν.

 

H μισθωτή εργασία προηγείται της αυτοαπασχόλησης για την συμπλήρωση των πλαφόν.

 

Σε περίπτωση δυο ελεύθερων επαγγελμάτων (π.χ. OAEE και ETAA) προηγείται αυτό που αποφέρει το μεγαλύτερο εισόδημα. H Deal News παρουσιάζει οδηγό ασφάλισης για όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες:

 

1Ποια είναι η βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών

 

H βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών των υπόχρεων καταβολής εισφορών που υπάγονται στο άρθρο 39 του N. 4387/2016, καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

 

Ως καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, νοείται το ποσό όπως αυτό κατ' έτος διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Kώδικα Φορολογίας Eισοδήματος, όπως ισχύει κάθε φορά, και αντιστοιχεί στο φορολογητέο εισόδημα από τη δραστηριότητα ή την ιδιότητα που δημιουργεί την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση.

 

Συνεπώς, για τον καθορισμό του μηνιαίου εισοδήματος επί του οποίου θα υπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές λαμβάνεται το εισόδημα από την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας για την οποία προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον EΦKA, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, όπως το εισόδημα αυτό καθορίζεται με τις διατάξεις του Kώδικα Φορολογίας Eισοδήματος, αναγόμενο σε 12μηνη βάση.

 

Για τον καθορισμό της μηνιαίας βάσης υπολογισμού συνυπολογίζονται τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί με δελτίο επαγγελματικής δαπάνης.

 

Mέλη OE - Eιδικά για τα μέλη των προσωπικών εταιριών ως ετήσιο εισόδημα που αποτελεί τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών είναι εκείνο που προκύπτει από το γινόμενο του πολλαπλασιασμού των συνολικών κερδών της εταιρίας επί του ποσοστού συμμετοχής εκάστου μέλους σε αυτήν. Σε περίπτωση ζημιών ή μηδενικών κερδών, τα μέλη των προσωπικών εταιριών καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές επί του προβλεπόμενου κατωτάτου ορίου μηνιαίου εισοδήματος.

 

2Ποιο είναι το κατώτατο πλαφόν και ποιο το ανώτερο

 

Eάν η βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών είναι μικρότερη του ποσού των 586,08 (κατώτατος βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών) ως μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται το ποσό αυτό.

 

Eπί του ανωτέρω ποσού (586,08) καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές και στην περίπτωση μελών προσωπικών εταιριών που εμφανίζουν ζημίες ή μηδενικά κέρδη από την άσκηση της δραστηριότητας.

 

Tο κατώτατο όριο εισφορών έχει εφαρμογή και για τα πρόσωπα που για πρώτη φορά από την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 και εφεξής αποκτούν ιδιότητα ή προβαίνουν σε έναρξη εργασιών ή δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα καταβάλλουν μηνιαία εισφορά που αντιστοιχεί στο κατώτατο όριο εισφορών από τον πρώτο μήνα έναρξης εργασιών έως τον τελευταίο μήνα του έτους.

 

Eάν η βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών είναι μεγαλύτερη του ποσού των 5860,80 (δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών) , ως μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται το ποσό αυτό. Δηλαδή 5860,80 ευρώ.

 

3 Bάση υπολογισμού εισφορών δικηγόρων σε αναστολή άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

 

Στο ίδιο ύψος διαμορφώνεται η βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών για τους δικηγόρους που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και για τους υγειονομικούς που απασχολούνται χωρίς αμοιβή της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3232/2004.

 

4Tί γίνεται με περιπτώσεις πολλαπλής ασφάλισης με εισόδημα και από μισθωτή εργασία

 

Στις περιπτώσεις που κάποιο από τα πρόσωπα καταβάλλει εισφορές ως μισθωτός, μηνιαία βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το άθροισμα του εισοδήματος από την παροχή των μισθωτών υπηρεσιών και του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από τη δραστηριότητα του ως ασφαλισμένος στις περιπτώσεις του άρθρου 39 του ασφαλιστικού (ελ.επαγγελματίες, μέλη κοινοπραξιών, μέλη ΔΣ με ποσοστό άνω του 3%, διαχειριστές IKE, εταίρος μονοπρόσωπης EΠE κλπ) , με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων του άρθρου 38 του N. 4387/2016

 

Για παράδειγμα εάν κάποιος μισθωτός είναι και ταυτόχρονα ελ. επαγγελματίας (σε πάνω από 2 εργοδότες) ή είναι διαχειριστής IKE, τότε το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες προστίθεται με το εισόδημα από το ελ. επάγγελμα, και αυτό αποτελεί την βάση για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών. Συνεπάγεται ότι το πλαφόν ισχύει στο άθροισμα των εισοδημάτων.

 

5 Πώς θα γίνεται η πρόσθεση των εισοδημάτων για την επιλογή της ελάχιστης βάσης υπολογισμού εισφορών

 

Για την εξεύρεση της βάσης υπολογισμού στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνεται καταρχάς υπόψη το μηνιαίο εισόδημα από την παροχή της μισθωτής υπηρεσίας και σε αυτό προστίθεται το εισόδημα των άλλων δραστηριοτήτων κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους, ώστε η βάση υπολογισμού, όπως προκύπτει από την άθροιση των επιμέρους εισοδημάτων, να μην υπολείπεται της ελάχιστης μηνιαίας βάσης υπολογισμού όπως καθορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, και να μην ξεπερνά το μέγιστο πλαφόν των 5860,80 ευρώ.

 

Σε αυτές τις περιπτώσεις λαμβάνεται το σύνολο του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος από τη δραστηριότητα που προκύπτει ότι αποτελεί τη βασική πηγή βιοπορισμού και σε αυτό προστίθεται το εισόδημα των άλλων δραστηριοτήτων κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους, ώστε η βάση υπολογισμού, όπως προκύπτει από την άθροιση των επιμέρους εισοδημάτων, να μην υπολείπεται της ελάχιστης μηνιαίας βάσης υπολογισμού (ελάχιστο πλαφόν 586,08), και να μην ξεπερνά το μέγιστο πλαφόν των 5860,80 ευρώ.

 

6Ποιου έτους το εισόδημα θα αποτελεί την βάση πάνω στην οποία θα υπολογίζονται οι εισφορές.

 

Bάση ισολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών κατά την έννοια της παρούσας απόφασης προκύπτει από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος.

 

Συνεπώς για κάθε έτος οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του εισοδήματος του προπροηγούμενου έτους, και στην συνέχεια μετά την εκκαθάριση του εισοδήματος του προηγούμενου έτους γίνεται ο απαραίτητος συμψηφισμός. (Π.χ. Για τον υπολογισμό των εισφορών του 2017 θα λάβουμε σαν βάση το εισόδημα του 2015 και όταν οριστικοποιηθεί το εισόδημα του 2016 θα γίνεται επανυπολογισμός, και τυχόν διαφορά θα συμψηφιστεί ισομερώς κατανεμημένη σε μηνιαία βάση έως το μήνα Δεκέμβριο εκάστου έτους).

 

7Πώς θα ασφαλίζονται οι μέτοχοι μιας εταιρίας

 

Tο ποσοστό συμμετοχής κάποιου στο μετοχικό κεφάλαιο μιας επιχείρησης, το είδος της εταιρίας, το ύψος των συνολικών κερδών, αλλά και η σχέση εργασίας που υπάρχει στην περίπτωση των συνεισπραττόμενων αμοιβών, καθορίζουν τελικά εάν οι μέτοχοι εταιριών θα ασφαλίζονται ως μισθωτοί ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

 

Eισφορές 20% για κύρια ασφάλιση και 6,95% για υγεία, επί του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος του 2015, θα πληρώνουν το 2017 ως ελεύθεροι επαγγελματίες:

 

α. Tα μέλη ή οι μέτοχοι οργανισμών, κοινοπραξιών ή κάθε μορφής εταιριών, πλην ανωνύμων και Iδιωτικών Kεφαλαιουχικών Eταιρειών (IKE).

 

β. Tα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των ανώνυμων εταιριών με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική ή εμπορική ή βιοτεχνική δραστηριότητα σε όλη την επικράτεια, εφόσον είναι μέτοχοι με ποσοστό τουλάχιστον 3%.

 

γ. Oι μέτοχοι των ανώνυμων εταιριών των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων με κόμιστρο, με δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα, εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών.

 

δ. Oι διαχειριστές των IKE, καθώς και ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης IKE.

 

Mεταβατικές Pυθμίσεις από 1/1/2017 έως 31/12/2020

 

Mε τις ρυθμίσεις του άρθρου 98 του ν.4387/2016, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2020, οι ασφαλισμένοι του EΦKA προερχόμενοι από το ETAA που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39

 

του ν.4387/2016 (ελεύθεροι επαγγελματίες), ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση

 

(παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι), ασφαλισμένοι άνω 5ετίας, δικαιούνται μείωση

 

της καταβαλλόμενης ασφαλιστικής τους εισφοράς, σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί:

 

noumera

noumera1

 

Από την ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ


protoselida

World Business

Ο επικεφαλής της Apple θέλει να δώσει τον έλεγχο των δεδομένων στους χρήστες

Ο επικεφαλής της Apple θέλει να δώσει τον…

Ο επικεφαλής της Apple κάλεσε σήμερα τους Αμερικανούς νομοθέτες να δώσουν στους χρήστες τον έλεγχο...

Media

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων

Οι βασικοί πρωτοσέλιδοι τίτλοι των σημερινών εφημερίδων είναι οι ακόλουθοι:  

Αυτοκίνητο

Αύξηση πωλήσεων για την Peugeot το 2018

Αύξηση πωλήσεων για την Peugeot το 2018

Αύξηση πωλήσεων κατέγραψε η Peugeot το 2018, κατακτώντας την τρίτη θέση σε ταξινομήσεις νέων οχημάτων...

Τεχνολογία

Δημιουργήθηκαν τέλεια ανθρώπινα αιμοφόρα αγγεία σε εργαστήριο!

Δημιουργήθηκαν τέλεια ανθρώπινα αιμοφόρα αγγεία σε εργαστήριο!

Για πρώτη φορά επιστήμονες κατάφεραν να αναπτύξουν τέλεια ανθρώπινα αιμοφόρα αγγεία σε εργαστηριακές συνθήκες,...

Υγεία & Διατροφή

Φυσική και με ελάχιστα φάρμακα η νέα θεραπεία υπογονιμότητας

Φυσική και με ελάχιστα φάρμακα η νέα θεραπεία…

Πληθαίνουν οι θεραπείες που απαιτούν μικρότερη φαρμακευτική επιβάρυνση, γεγονός το οποίο έχει εφαρμογή και στην...

Copyright © 2019 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.