ΑΔΜΗΕ ΑΕ: Πτώση 6 % παρουσίασαν τα συνολικά έσοδα το 2016

Πτωτικά κινήθηκαν τα έσοδα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κατά 6% για το 2016 λόγω της μείωσης των επιτρεπόμενων εσόδων μετά από απόφαση της ΡΑΕ. Πιο συγκεκριμένα:

Τα συνολικά έσοδα της Εταιρείας παρουσίασαν πτώση της τάξης του 6 % το 2016 σε ευρώ 249 εκ. έναντι Ευρώ 265 εκ. το περασμένο έτος, κυρίως λόγω της:

 

- μείωσης του επιτρεπόμενου εσόδου από την απόφαση της ΡΑΕ για το 2016 κατά Ευρώ 5 εκ. περίπου σε σχέση με το 2015

 

- Μείωσης του επιτρεπόμενου εσόδου του 2016 κατά Ευρώ 5 εκ. περίπου λόγω υπερανάκτησης εσόδου προηγουμένων χρήσεων

 

- υποανάκτησης εσόδου τρέχουσας χρήσεως καθώς και λοιπές χρεώσεις.

 

Επιπλέον η ΡΑΕ με την υπ. αριθμ. 453/2015 απόφασή της, ενέκρινε την αποζημίωση της Εταιρείας για κάλυψη του κατασκευαστικού κόστους του Ειδικού έργου Πολυπόταμου με ποσό Ευρώ 30 εκ. μέσω του Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς. Το ποσό αυτό αφορά μόνο το 2016 και παρουσιάζεται αφαιρετικά του κόστους στην Κατάσταση

 

Αποτελεσμάτων Χρήσεως το υπόλοιπο ποσό των Ευρώ 47 εκ. περίπου θα καλυφθεί τα επόμενα έτη. Τα Λειτουργικά Έξοδα (εξαιρουμένων αποσβέσεων και εργολαβικού κόστους) μειώθηκαν κατά 16% σε Ευρώ 87 εκ. έναντι Ευρώ 103 εκ. την περασμένη χρήση, οφείλεται κυρίως στην μείωση της επιβάρυνσης λόγω των μειωμένων προβλέψεων για κινδύνους σε Ευρώ 7,2 εκ. έναντι αντίστοιχης πρόβλεψης Ευρώ 25 εκ. την περασμένη χρήση.

 

Οι ανωτέρω μεταβολές οδήγησαν σε μικρή μείωση κατά 2% στα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) τα οποία ανήλθαν σε Ευρώ 152 εκ. έναντι Ευρώ 155 εκ. , με το περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 61,14% έναντι 58,49%. Τα Κέρδη προ Φόρων Τόκων κι αποσβέσεων εξακολουθούν να καλύπτουν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό το δανεισμό της Εταιρείας όπως προκύπτει από το δείκτη Καθαρού Δανεισμού/EBITDA 1,34 έναντι 1,95 το 2015. Το περιθώριο καθαρού κέδρους, σημείωσε αρνητικό πρόσημο (1,08%) το 2016, έναντι 13,43% το 2015, λόγω της φορολογικής υποχρέωσης που προέκυψε από την κεφαλαιοποίηση κερδών προηγουμένων χρήσεων.

 

Η αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων, παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, 6,02% το 2016 έναντι 6,10% το 2015, ενώ μικρή αύξηση παρουσίασε η απόδοση του απασχολούμενου κεφαλαίου (ROCE) 6,36% το 2016, έναντι 6,20% το 2015.

 

Εξέλιξη του χρέους

 

Το καθαρό χρέος (Δάνεια μείον Ταμειακά Διαθέσιμα) βελτιώνεται περαιτέρω λόγω των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων (Ευρώ 294,1 εκ. το 2016, έναντι Ευρώ 188,4 εκ. το 2015) και διαμορφώνεται σε Ευρώ 204 εκ. το 2016 έναντι Ευρώ 302 εκ. το προηγούμενο έτος, ενώ η Εταιρεία συνεχίζει να εξυπηρετεί ομαλά τις δανειακές υποχρεώσεις της.

 

Ο Δείκτης μόχλευσης ανήλθε στο 23% σε σχέση με 30% το 2015. Τον Μάρτιο 2017, η Εταιρεία προέβη στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων συνολικού ύψους Ευρώ 337,1 εκ. περίπου, μέσω της Έκδοσης ισόποσου Κοινοπρακτικού Ομολογιακού δανείου.

 

Η κοινοπραξία αποτελείται από υφιστάμενες δανείστριες Τράπεζες. Το δάνειο είναι κυμαινομένου επιτοκίου λήξεως το έτος 2021 με σταδιακές αποπληρωμές, Κατά συνέπεια στις επόμενες περιόδους το κεφάλαιο κίνησης (δείκτες ρευστότητας) αναμένεται να βελτιωθεί ραγδαία λόγω της επαναταξινόμησης των σχετικών βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες.

 

Ταμειακές Ροές

 

Οι καθαρές ταμειακές ροές ήταν επαρκείς για την αποπληρωμή δανείων Ευρώ 27 εκ., τόκων Ευρώ 33 εκ. και την καταβολή μερισμάτων Ευρώ 17,7 εκ.

 

Μερισματική Πολιτική

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε ταιρείας ενέκρινε τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016, την 5η Απριλίου 2017 και λόγω καταγραφής Καθαρών Ζημιών Χρήσης, δεν προτείνει προς το Εποπτικό Συμβούλιο και την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων διανομή μερίσματος.

 

Εξέλιξη δραστηριοτήτων και Επενδυτικού Προγράμματος

 

Οι συνολικές επενδύσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 142 εκ. (της Δ/νσης Νέων Έργων Μεταφοράς Ευρώ 134 εκ.) περιλαμβανομένων και έργων τρίτων.

 

Προοπτικές για το 2017

 

Δεδομένης της φύσης των δραστηριοτήτων αλλά και της υγιούς χρηματοοικονομικής κατάστασης της εταιρείας για το 2017, αναμένεται ότι η χρήση θα είναι κερδοφόρα στα πλαίσια μιας γενικότερης κερδοφόρας πορείας.

 

Σ’ αυτό θα συνδράμει και η βούληση της Διοίκησης για εξορθολογισμό των δαπανών και ενίσχυση των δραστηριοτήτων που αποφέρουν έσοδα. Επίσης θα συνεχιστεί το επενδυτικό πρόγραμμα της επιχείρησης με γνώμονα το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ).

 

 

 

 

 

 

 


protoselida

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Secret Money

 Ποιος θα πάρει τα brands;

Ποιος θα πάρει τα brands;

Tο χαρτοφυλάκιο των αντιπροσωπειών μεγάλων διεθνών σημάτων που έχει η Folli Follie, παρασκηνιακά μπαίνει στο...

Αυτοκίνητο

Ο Χάμιλτον στην pole position

Ο Χάμιλτον στην pole position

Η Mercedes κυριάρχησε στα επίσημα δοκιμαστικά για το γαλλικό γκραν πρι της Φόρμουλα Ενα, όγδοο...

Τεχνολογία

 Ρεκόρ πωλήσεων στα βιομηχανικά ρομπότ το 2017

Ρεκόρ πωλήσεων στα βιομηχανικά ρομπότ το 2017

Οι παγκόσμιες πωλήσεις των βιομηχανικών ρομπότ σημείωσαν νέο ρεκόρ το 2017, φθάνοντας τις 380.550, σύμφωνα...

Copyright © 2018 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.