Deal News Online

Τα πέντε «κλειδιά» για την ένταξη στις 120 δόσεις

Τι πρέπει να κάνετε για να ρυθμίσετε τις οφειλές σας σε ασφαλιστικά ταμεία

 

Πέντε βήματα θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία από την ερχόμενη εβδομάδα (Δευτέρα ή Τρίτη) που θα ανοίξει η νέα πλατφόρμα.

 

Σύμφωνα με τα ΝΕΑ, η ηλεκτρονική αίτηση θα γίνεται αρχικώς στον ΕΦΚΑ για τους µη µισθωτούς, όπου λαµβάνει χώρα ο εθελοντικός επανυπολογισµός, και ακολούθως η διαδικασία θα συνεχίζεται ηλεκτρονικά στο ΚΕΑΟ για την επιλογή των δόσεων. Οι εργοδότες (ΙΚΑ) που δεν οφείλουν ατοµικές εισφορές και όσοι χρωστούν από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές µπορούν να µπουν κατευθείαν στο ΚΕΑΟ και να ρυθµίσουν. Με την επιλογή της οριστικοποίησης της αίτησης, οποιεσδήποτε υπάρχουσες ρυθµίσεις µεταπίπτουν αυτόµατα από το ΚΕΑΟ στη νέα ρύθµιση. Ειδικότερα:

 

Στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ (www. efka. gov.gr) θα προστεθεί η επιλογή «Ρύθµιση οφειλών βάσει του νόµου...» και στις τρεις υπάρχουσες κατηγορίες «Ασφαλισµένοι», «Εργοδότες», «Συνταξιούχοι». Από την εν λόγω επιλογή θα εισέρχονται όλοι στο «µενού» της νέας ρύθµισης. Ακολούθως θα εµφανίζεται ενηµερωτικό µήνυµα µε αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία. Αφού ο οφειλέτης πατήσει το κουµπί «Ενηµερώθηκα», θα εµφανίζεται η σελίδα για την πιστοποίηση του χρήστη, βάσει των κωδικών Taxisnet, και θα ακολουθεί η σχετική επιβεβαίωση µε τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ.

 

Στη συνέχεια θα εµφανίζονται εξειδικευµένο ενηµερωτικό για τους όρους της ρύθµισης, στοιχεία ταυτότητας του οφειλέτη από το µητρώο, καθώς και η διεύθυνση, το τηλέφωνο και το e-mail του ασφαλισµένου ή εργοδότη ή συνταξιούχου. Σε αυτό το βήµα ο χρήστης θα µπορεί να επικαιροποιεί στοιχεία επικοινωνίας.

 

2. Για τους οφειλέτες μη μισθωτών και ασφαλισμένων πρώην ΟΓΑ η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο ζητείται ο προσδιορισµός της οφειλής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΦΚΑ. Στους οφειλέτες μη μισθωτούς που επιλέγουν επανυπολογισµό της οφειλής παρέχεται ενημέρωση για το ύψος της οφειλής, όπως διαµορφώνεται πριν και µετά τον επανυπολογισµό.

 

3. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου και τη διαβίβαση της προσδιοριζόμενης οφειλής στο ΚΕΑΟ, υποβάλλεται αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ.

 

4. Για τους οφειλέτες εργοδότες και οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές υποβάλλεται απευθείας αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ. Αρµόδια όργανα για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση είναι οι προϊστάμενοι των περιφερειακών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ.

 

5. Η πρώτη δόση της ρύθµισης καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ημέρα του µήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιµη ημέρα κάθε επόµενου μήνα από τον µήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθµιση καθορίζονται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθµός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

 

Επισημαίνεται ότι η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Η ρύθµιση θα χάνεται εάν:

 

α) Δεν καταβληθεί ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο δόσεις της ρύθμισης.

 

β) Δεν καταβληθούν βεβαιωµένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1-1-2019. Ειδικά επί μη µισθωτών ασφαλισµένων, ως βεβαιωμένες οφειλές νοούνται αυτές που προκύπτουν μετά το πέρας της ετήσιας εκκαθάρισης, σύμφωνα µε τις υπ' αριθµ. 61501/3398/30-12-2016 (Β' 4330) και 61502/3399/30-12-2016 (Β' 4330) υπουργικές αποφάσεις, και βεβαιώνονται στο ΚΕΑΟ.

 

γ) Δεν καταβληθούν εντός τριών µηνών από την άρση της αναστολής ή της αµφισβήτησης οι οφειλές που κατά την ημεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση τελούσαν σε αναστολή είσπραξης, δικαστική ή διοικητική ή εκ του νόµου, ή αµφισβητούνταν µε την άσκηση προσφυγής ή ένδικου βοηθήματος ή µέσου και δεν υπήχθησαν στη ρύθμιση.

 

Η ρύθµιση δεν χάνεται εάν οι οφειλές που δηµιουργήθηκαν µετά την 1-1-2019 τελούν σε αναστολή είσπραξης, διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου, ή έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση, οι όροι της οποίας τηρούνται.


Secret Money

INTRAKAT: Tι θα «ψάξει» στην πίτα των43,4 δισ. projects

INTRAKAT: Tι θα «ψάξει» στην πίτα των43,4 δισ.…

Tον νέο ισχυρό πυλώνα στην κατασκευαστική αγορά φιλοδοξεί να αποτελέσει η Intrakat, διεκδικώντας ό,τι project...

Αυτοκίνητο

O ΗΡΩΝ και η Volvo Car Hellas ενώνουν τις δυνάμεις τους για την Ηλεκτροκίνηση

O ΗΡΩΝ και η Volvo Car Hellas ενώνουν…

Τη συνεργασία τους στον τομέα της ηλεκτροκίνησης ανακοινώνουν η εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ενέργειας ΗΡΩΝ...

Copyright © 2021 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.