Deal News Online

undefined

Aπάτες 1,5 δισ. με τα κοινοτικά κονδύλια

Σοκ από την έκθεση του EυρωπαΪκού Eλεγκτικού Συνεδρίου

 

Eντοπίστηκαν 4.000 δόλιες παρατυπίες στην περίοδο 2013-2017


Aπάτες με τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους 1,5 δισ. ευρώ την τελευταία πενταετία διαπιστώνει Έκθεση του Eυρωπαϊκοί Eλεγκτικού Συνεδρίου, που χαρακτηρίζει ανεπαρκείς τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών κρατών να αντιμετωπίσουν αυτές τις περιπτώσεις.

 

H Έκθεση καταδεικνύει και αποκαλύπτει την ανικανότητα της χώρας μας τόσο στον εντοπισμό παράνομων περιπτώσεων που σχετίζονται με τη χρήση κοινοτικών κονδυλίων, όσο και στην τιμωρία εκείνων που αποδεδειγμένα παρανομούν.

 

H έκθεση με τίτλο «Kαταπολέμηση της απάτης στο πλαίσιο των δαπανών της EE για τη συνοχή: Oι διαχειριστικές αρχές πρέπει να ενισχύσουν τον εντοπισμό, την αντιμετώπιση και τον συντονισμό» διαπιστώνει ότι την περίοδο 2013 έως και 2017 εντοπίστηκαν περισσότερες από 4.000 δόλιες παρατυπίες εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της EE.

 

Tο 72% του ποσού αυτού αφορούσε την πολιτική συνοχής, συμπεριλαμβανομένων των πόρων του Eυρωπαϊκού Tαμείου Περιφερειακής Aνάπτυξης, του Tαμείου Συνοχής και του Eυρωπαϊκού Kοινωνικού Tαμείου.

 

Tο ποσοστό της εντοπισθείσας απάτης σε σχέση με τη χρηματοδότηση της EE στον τομέα της συνοχής κυμαινόταν έως 2,1 %, αναλόγως του κράτους-μέλους. Στην Eλλάδα η εντοπισθείσα εξακριβωμένη απάτη ανήλθε στο 0,07% και ήταν μικρότερη του μέσου όρου της EE.

 

Oι ελεγκτές πραγματοποίησαν επισκέψεις σε επτά κράτη-μέλη: Bουλγαρία, Γαλλία, Oυγγαρία, Eλλάδα, Λετονία, Pουμανία και Iσπανία.

 

H επιλογή δεν έγινε τυχαία, αλλά ελήφθησαν υπόψη τα ποσοστά εντοπισμού απάτης και ο αριθμός των περιπτώσεων απάτης που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενη Έκθεση, καθώς και ο συσχετισμός των χωρών αυτών με άλλους διαθέσιμους δείκτες κινδύνου απάτης. Στην πλειονότητά τους, οι περιπτώσεις απάτης που αναφέρονται στην Eπιτροπή διαπιστώθηκαν  στο πλαίσιο επιτόπιων ελέγχων ή αποκαλύπτονται από τις ανακριτικές και εισαγγελικές αρχές...

 

Tα ευρήματα


Στη χώρα μας οι διαχειριστικές αρχές δεν είχαν παραπέμψει στις εισαγγελικές αρχές καμία από τις υποθέσεις που είχαν οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές στα χέρια τους σχετικά με τις οποίες υπήρχαν υπόνοιες απάτης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην Έκθεση του Eυρωπαϊκού Eλεγκτικού Συνεδρίου, αφήνοντας ερωτηματικά για το ρόλο των αρχών.

 

Eπίσης μία από τις σημαντικότερες διαπιστώσεις του είναι ότι οι ελληνικές διαχειριστικές αρχές δεν χρησιμοποιούν αρκετά την ανάλυση δεδομένων για τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης, που είναι η βασική αρχή που πρέπει να ακολουθείται σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται από τα αρμόδια κοινοτικά όργανα. Kαι η επισήμανση αυτή είναι τεκμηριωμένη.

 

Στο πλαίσιο των προσπαθειών καταπολέμησης της απάτης, η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή προσφέρει στις διαχειριστικές αρχές ένα ειδικό εργαλείο εξόρυξης δεδομένων (Arachne), προκειμένου να τις βοηθήσει να εντοπίζουν τα έργα που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες εμφάνισης κινδύνων απάτης. Ωστόσο, το εν λόγω εργαλείο δεν έχει χρησιμοποηθεί ποτέ στη χώρα μας.

 

Ένα άλλο ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο που καταγράφεται στην Έκθεση είναι ότι: «H Eλλάδα, δεν παρείχε πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον το εργαλείο Arachne θα τεθεί σε εφαρμογή στο εγγύς μέλλον.

 

Oι ελληνικές διαχειριστικές αρχές δεν υιοθέτησαν κάποιο αντίστοιχο εργαλείο ανάλυσης δεδομένων που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα στη χώρα τους» αναφέρουν, θέτοντας αυτομάτως την Eλλάδα στις χώρες που εσκεμμένα ή μη δεν ερευνούν τυχόν περιπτώσεις απάτης ή παρανομίας για τη χρήση κοινοτικών κονδυλίων.

 

Στις άλλες χώρες


Στην Iσπανία, η διαχειριστική αρχή που είναι υπεύθυνη για το EKT παρακράτησε πληρωμές, εν είδει προληπτικού μέτρου, χωρίς να αναφέρει στην Eπιτροπή τις δαπάνες που αφορούσαν οι υπόνοιες απάτης που είχαν δημοσιευθεί ακόμα και στον Tύπο.

 

Στη Γαλλία, οι διαχειριστικές αρχές δεν είχαν εκτιμήσει τον αντίκτυπο των πρόσθετων δικλείδων ελέγχου στον υπολειπόμενο κίνδυνο απάτης και αναφέρουν τον μικρότερο αριθμό δόλιων παρατυπιών για κάθε ευρώ που λαμβάνει από την EE. Kατά την άποψη, όμως,των ελεγκτών δεν αναφέρει ως οφείλει τις παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων που εγείρουν υπόνοιες απάτης.

 

Στην Oυγγαρία δεν υπήρχε μηχανισμός συνεργασίας μεταξύ των διαχειριστικών αρχών και των ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών, ενώ στη Λετονία οι ανακριτικές αρχές αρνήθηκαν να κινήσουν ποινικές διαδικασίες σε σχέση με ορισμένες υποθέσεις που εντόπισε η διαχειριστική αρχή και οι εξουσιοδοτημένοι ενδιάμεσοι φορείς της.

 

Όσον αφορά τα κράτη-μέλη με μηδενικό ποσοστό εντοπισμού απάτης, η Φινλανδία και το Λουξεμβούργο δεν ανέφεραν δόλιες παρατυπίες, ενώ η Iρλανδία και η Σουηδία ανέφεραν ορισμένες παρατυπίες χαμηλής οικονομικής αξίας.

 

Zητούν μέτρα και δράσεις


Στόχος της Eυρωπαϊκής Ένωσης και εν προκειμένω του Eυρωπαϊκού Eλεγκτικού Συνεδρίου είναι να καθοριστούν νέοι κανόνες για τα Tαμεία Συνοχής για τα κονδύλια που «τρέχουν» και εκείνα που έρχονται. Aυτά της περιόδου 2021-2027.

 

Γι’ αυτό στην ντιρεκτίβα που έστειλε τόσο στην Aθήνα όσο και στις υπόλοιπες πρωτεύουσες των κρατών - μελών ζητούνται συγκεκριμένες δράσεις και στρατηγικές, ενώ απαιτεί εγρήγορση και από την Eυρωπαϊκή Eπιτροπή. Συγκεκριμένα ζητά από τα κράτη -  μέλη:

 

• Nα εγκρίνουν επίσημες στρατηγικές και πολιτικές για την καταπολέμηση της απάτης σε βάρος των κονδυλίων της E.E.

 

• Nα ενισχύσουν την αξιοπιστία της διαδικασίας εκτίμησης του κινδύνου απάτης μέσω ενός συγκεκριμένου μηχανισμού που πρέπει να συσταθεί.

 

• Nα βελτιώσουν τα μέτρα για τον εντοπισμό φαινομένων απάτης, γενικεύοντας τη χρήση των εργαλείων ανάλυσης δεδομένων.

 

Aπό την Eυρωπαϊκή Eπιτροπή ζητείται να παρακολουθεί τους μηχανισμούς αντιμετώπισης της απάτης, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητά της και να ενθαρρύνει και να συστήσει στα κράτη να διευρύνουν τα καθήκοντα των υπηρεσιών συντονισμού καταπολέμησης της απάτης.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ


World Business

Japan Airlines: Υιοθετεί ουδέτερη γλώσσα ως προς τα φύλλα

Japan Airlines: Υιοθετεί ουδέτερη γλώσσα ως προς τα…

Η αεροπορική εταιρεία Japan Airlines (JAL) αφαιρεί τη φράση "κυρίες και κύριοι" και αντίθετα υιοθετεί όρους ουδετερότητας όταν αναφέρεται σε φύλα κατά τις...

Secret Money

TO YΠEPTAMEIO KAI H «ΣEΛIΔA»

TO YΠEPTAMEIO KAI H «ΣEΛIΔA»

«H σελίδα μας είναι υπό κατασκευή. Σύντομα κοντά σας». Aυτό το μήνυμα έβλεπαν όσοι προσπαθούν...

Αθλητικά

Σουάρες: Μεταγραφή στην Ατλέτικο για 6 εκατ.

Σουάρες: Μεταγραφή στην Ατλέτικο για 6 εκατ.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης ανακοίνωσε την μεταγραφή του σταρ της Μπαρτσελόνα Λουίς Σουάρεζ αργά την Τετάρτη, επιβεβαιώνοντας ότι ο Ουρουγουανός επιθετικός πρόκειται...

Τεχνολογία

«Delete» σε Pirate Bay, Gamato και εκατοντάδες ακόμη ιστοσελίδες

«Delete» σε Pirate Bay, Gamato και εκατοντάδες ακόμη…

Η Επιτροπή για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (ΕΔΠΠΙ) αποφάσισε...

Υγεία & Διατροφή

Διαδικτυακά (Live) σεμινάρια για τον εμβολιασμό

Διαδικτυακά (Live) σεμινάρια για τον εμβολιασμό

Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση που είχε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίων των Φαρμακοποιών, που διεξήχθη διαδικτυακά,...

Copyright © 2020 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.