Μυτιληναίος: Εγκρίθηκαν μέρισμα και επενδυτικά σχέδια στην ΓΣ

Tις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανακοίνωσε η Μυτιληναίος ΑΕ, σύμφωνα με τις οποίες εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ύψους 0,36% μικτά, η υποβολή αιτημάτων υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 επενδύσεων για τις εγκαταστάσεις παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, καθώς και η κάλυψη ίδιας συμμετοχής στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου κατασκευής αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της εταιρίας αναφέρει:

 

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019 και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε η 29η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στην αίθουσα Auditorium στα γραφεία της Εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 87.295.041 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι 61.09% επί συνόλου 142.891.161 κοινών ονομαστικών μετοχών με ψήφο.

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

 

(i) Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

 

(ii) Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018 και τη διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων της Εταιρείας ύψους τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (€0,36) ανά μετοχή. Mετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10% το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε τριάντα λεπτά του ευρώ και είκοσι τέσσερα εκατοστά του λεπτού (0,324€). Ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) εγκρίθηκαν η 26η

 

Ιουνίου και 27η Ιουνίου 2019 αντίστοιχα, ενώ το αντίστοιχο ποσό του μερίσματος θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στους μετόχους από τη 2α Ιουλίου 2019. Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει ξεχωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του ΧΑΑ. Επίσης, οι μέτοχοι ενέκριναν την καταβολή αμοιβής εκ των κερδών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν από την Εταιρεία κατά τη χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018 όπως προτάθηκε προς έγκριση.

 

(iii) Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη συνολική διαχείριση του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απήλλαξαν τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο που διενήργησαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση αυτή.

 

(iv) Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι εξέλεξαν την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζεφύρου αρ. 56, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127 για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο από 01.01.2019 έως 30.06.2019 καθώς και για το φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2019 και όρισαν την αμοιβή της σε €335.000 (πλέον ΦΠΑ) και €255.000 (πλέον ΦΠΑ) αντίστοιχα.

 

 

(v) Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την πολιτική αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.

(vi) Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας σε «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» και «MYTILINEOS» αντίστοιχα και αποφάσισαν την τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

 

(vii)Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς εναρμόνισης με τις σχετικές διατάξεις και ευχέρειες του νέου νόμου 4548/2018 σύμφωνα με το άρθρο 183 του ν. 4548/2018, όπως προτάθηκε προς έγκριση.

 

(viii) Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την κατάθεση αιτημάτων υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 επενδύσεων στις εγκαταστάσεις παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, όπως προτάθηκε προς έγκριση.

 

(ix) Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη δημιουργία λογαριασμού ειδικού αποθεματικού από ανάλωση φορολογηθέντων αποθεματικών για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου κατασκευής αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αρχικής ισχύος 13,8MW, όπως προτάθηκε προς έγκριση.

 

Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει και αναρτήσει στην ιστοσελίδα της www.mytilineos.gr χωριστή ανακοίνωση με τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση που ελήφθη επί των ανωτέρω θεμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018.


Εγγραφείτε στο Newsletter μας

protoselida

World Business

Σε κατήφορο τα κέρδη της Julius Baer

Σε κατήφορο τα κέρδη της Julius Baer

Ο ελβετικός τραπεζικός όμιλος Julius Baer ανακοίνωσε πτώση 19% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στο α΄...

Secret Money

H ανάπλαση της οδού Πειραιώς και το project των 200 εκ.

H ανάπλαση της οδού Πειραιώς και το project…

Eδώ και πολλά χρόνια ως αφήγημα, ως στόχο και ως προοπτική εχει μπει σε πρώτο...

Αυτοκίνητο

Volvo Cars: Ανακαλεί 507.000 οχήματα λόγω κινδύνου φωτιάς

Volvo Cars: Ανακαλεί 507.000 οχήματα λόγω κινδύνου φωτιάς

H σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία Volvo Cars ανακαλεί 507.000 οχήματά της παγκοσμίως, λόγω ελαττωματικού εξαρτήματος στον...

Περιβάλλον

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Τροποποίηση διαχείρισης απορριμμάτων με ΣΔΙΤ

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Τροποποίηση διαχείρισης απορριμμάτων με ΣΔΙΤ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε απόφαση τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση...

Τουρισμός

Μειωμένη η ταξιδιωτική κίνηση τον Μάιο

Μειωμένη η ταξιδιωτική κίνηση τον Μάιο

Πλεόνασμα 1.361 εκατ. ευρώ εμφάνισε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Μάιο του 2019, έναντι πλεονάσματος 1.262...

Copyright © 2019 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.