Στα ύψη τα έσοδα και το EBITDA της Frigoglass

Διψήφια σε ποσοστό αύξηση των πωλήσεων και βελτίωση του περιθωρίου EBITDA τόσο στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης όσο και στον κλάδο Υαλουργίας ανακοίνωσε η Frigoglass για το β' τρίμηνο του έτους.

 

Στο τρίμηνο, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 14,2% σε €162,7 εκατ.,
αποτυπώνοντας τη διατήρηση της ανάπτυξης του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης στην Ευρώπη και την Ασία, καθώς και την αύξηση της ζήτησης και των τιμών στον κλάδο Υαλουργίας.

 

Το μεικτό κέρδος (εξαιρουμένων των αποσβέσεων και πριν από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16) αυξήθηκε κατά 19,4% σε €38,5 εκατ. το τρίμηνο, με το μεικτό περιθώριο να βελτιώνεται κατά περίπου 100 μονάδες βάσης, σε 23,6%. Η βελτίωση του περιθωρίου αντικατοπτρίζει την αυξημένη απορρόφηση σταθερού κόστους, την εξοικονόμηση του κόστους πρώτων υλών, καθώς και τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και τις πρωτοβουλίες για Βελτιστοποιημένη Παραγωγική Ικανότητα (Lean Manufacturing) με αποτέλεσμα την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικότητας στα εργοστάσια επαγγελματικών ψυγείων.

 

Τα λειτουργικά έξοδα (εξαιρουμένων των αποσβέσεων και πριν από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16) αυξήθηκαν κατά 6,5%, σε €11,2 εκατ., λόγω της αύξησης των σχετιζόμενων με εγγυήσεις εξόδων, απόρροια της αύξησης των πωλήσεων. Τα λειτουργικά έξοδα ως ποσοστό των εσόδων βελτιώθηκαν κατά περίπου 50 μονάδες βάσης, σε 6,9%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των πωλήσεων.

 

Τα συγκρίσιμα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) στο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 24,2%, σε €28,9 εκατ., με το αντίστοιχο περιθώριο να βελτιώνεται κατά περίπου 140 μονάδες βάσης, σε 17,8%. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε €2,9 εκατ., σε σύγκριση με €7,2 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2018, αντικατοπτρίζοντας συναλλαγματικά κέρδη έναντι ζημιών πέρυσι λόγω της υπερτίμησης του Νάιρα επηρεάζοντας τις απαιτήσεις που είναι εκφρασμένες σε ευρώ. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €8,8 εκατ., έναντι καθαρών ζημιών ύψους €0,8 εκατ. πέρυσι, λόγω της βελτιωμένης λειτουργικής κερδοφορίας του τριμήνου και των ζημιών από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες πέρυσι. Τα καθαρά κέρδη επιτεύχθηκαν παρά το κόστος αναδιάρθρωσης ύψους €3,8 εκατ. που σχετίζεται με τη διακοπή λειτουργίας της μονάδας στην Ελλάδα.

 

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε €21,0 εκατ. στο τέλος Ιουνίου 2019, έναντι €14,4 εκατ. στο τέλος Ιουνίου 2018. Η βελτίωση αυτή αντικατοπτρίζει κυρίως τα υψηλότερα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) και των χαμηλότερων πληρωμένων φόρων. Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 1,7%, ανερχόμενο σε €128,9 εκατ. λόγω της αύξησης των επιπέδων αποθεμάτων για κάλυψη ζήτησης το επόμενο δίμηνο και της αύξησης των εμπορικών απαιτήσεων ως επακόλουθο της αύξησης των πωλήσεων του τριμήνου.

 

Η δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών επηρεάστηκε επίσης από τις υψηλότερες κεφαλαιακές δαπάνες που σχετίζονται με την προαγορά υλικών για την προγραμματισμένη ανακατασκευή του κλιβάνου στις αρχές του επόμενου έτους. Συνεπώς, ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε €212,4 εκατ., έναντι €211,8 εκατ. στα τέλη του Ιουνίου 2018.


protoselida

Secret Money

TΩPA TO «ΨAXNOYME»;

TΩPA TO «ΨAXNOYME»;

Tην ώρα που στην Eυρώπη και σε όλο τον κόσμο στρέφονται στα projects αποθήκευσης ενέργειας,...

Τουρισμός

 “Πράσινο φως” για νέο ανελκυστήρα στην Ακρόπολη

“Πράσινο φως” για νέο ανελκυστήρα στην Ακρόπολη

Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την Τετάρτη και τις τρεις μελέτες που αφορούν στην...

Copyright © 2020 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.