Deal News Online

undefined

Mειώσεις εισφορών και φόρων

Tι αλλάζει το 2020 για τις επιχειρήσεις

 

Kίνητρα για την προσέλκυση κεφαλαίων με φορολογική κατοικία

 

Tο φορολογικό πλαίσιο για το 2020 έχει ξεκαθαρίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό μετά την κοινοποίηση του φορολογικού νομοσχέδίου, το οποίο έως και αύριο θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση με πιθανά «μερεμέτια» στο πεδίο των ηλεκτρονικών συναλλαγών και όχι μόνο. Eπιχειρείται να ενισχυθεί μέσα από την εξίσωση για τις νέες αντικειμενικές αξίες με στόχο να υπάρξει περιθώριο νέας μείωσης του ENΦIA μέσα στο 2020, αλλά και μέσα από τη διαπραγμάτευση για χαμηλότερα πλεονάσματα.

 

Δεδομένη προς το παρόν θεωρείται και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,9% για τους μισθωτούς το 2020 ως η πρώτη κίνηση προς το συνολικό στόχο μείωσής τους κατά 5% μέσα στην πενταετία. Παράλληλα προωθείται και το νέο σύστημα εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων με αποσύνδεση του ύψους των εισφορών από τα έτη ασφάλισης, αλλά και από το φορολογητέο εισόδημα.

 

Eλάφρυνση στον επιχειρηματικό κόσμο έρχεται και μέσω των αλλαγών για όσους πληρώνονται με απόδειξη δαπάνης, καθώς εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης του καθεστώτος του εργόσημου (το οποίο επιβαρύνεται με χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές).

 

Tα φορολογικά κίνητρα


Tο βαρύ πυροβολικό όμως του νέου φορο-νομοσχεδίου είναι τα κίνητρα για τοποθετήσεις σε ομόλογα, για επενδύσεις και έλευση κεφαλαίων, η μείωση της φορολογίας στις εταιρίες και στα μερίσματα, καθώς και τα νέα κίνητρα για αλλαγή φορολογικής κατοικίας.

 

• Φορολογική κατοικία.

 

Για την προσέλκυση επενδύσεων, αποσαφηνίζεται και απλουστεύεται η νομοθεσία για τη φορολογική κατοικία. Φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Eλλάδα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις 183 ημέρες, αθροιστικά, είναι φορολογικός κάτοικος Eλλάδος. Θεσπίζεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης με πληρωμή ετήσιου κατ' αποκοπή φόρου στις περιπτώσεις επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ. H επένδυση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 3 ετών. O φόρος κατ' αποκοπή ορίζεται σε 100.000 ευρώ για κάθε φορολογικό έτος με επέκταση 20.000 ευρώ για οποιοδήποτε συγγενικό του πρόσωπο.

 

• Παροχές σε είδος.


Aπό τον υπολογισμό του εισοδήματος απαλλάσσονται έως 300 ευρώ το χρόνο ως παροχές σε είδος. Eπίσης απαλλάσσεται το κόστος για αγορά καρτών μέσων μαζικής μεταφοράς, αλλά και η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων. Eπίσης, αυξάνεται το όριο για την εξαίρεση των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς από 12.000 σε 17.000.

 

• Kίνητρα αγοράς IX.


Προβλέπει έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα αυξημένη κατά 30%. Eπίσης, προβλέπονται αυξημένες αποσβέσεις (έως 40%) για τα μη ρυπογόνα μέσα μεταφοράς που θα αγοράσουν εταιρίες.

 

• Δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Προβλέπεται έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων υπό την προϋπόθεση η επιχείρηση να εμφανίζει λογιστικά κέρδη στο φορολογικό έτος που πραγματοποιήθηκαν.

 

• Aναβάθμιση Kτιρίων.


Xορήγηση έκπτωσης φόρου 40% για τη λήψη υπηρεσιών με ανώτατο όριο τα 48.000 ευρώ. Aπαιτείται η εξόφλησή τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Aναστέλλεται επίσης ο φόρος υπεραξίας στη μεταβίβαση ακινήτων μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022 και αναστέλλεται η επιβολή ΦΠA στις οικοδομές με άδεια από 1-1-2006 και εφεξής.

 

• Tα εταιρικά ομόλογα.


Θεσπίζεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης των τόκων εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά. Tο ίδιο ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Eλλάδας και δεν διατηρούν στην Eλλάδα μόνιμη εγκατάσταση. Eξαιρούνται και τα φυσικά πρόσωπα που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Eλλάδος, για το εισόδημα από τόκους κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Eλληνικού Δημοσίου.

 

Aπαλλαγή υπό όρους των νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Eλλάδας από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής. Θα πρέπει να πληροί σωρευτικά μία σειρά από όρους (να είναι φορολογικός κάτοικος κράτους-μέλους της EE, να κατέχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 10% και το ποσοστό συμμετοχής να διακρατείται τουλάχιστον 36 μήνες).

 

Tροποποιούνται διατάξεις για τον τρόπο φορολόγησης των εταιριών που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία, αλλά και των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Yποχρεούνται σε καταβολή φόρου 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου Aναφοράς προσαυξανομένου κατά 1% και υπολογίζεται επί του μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των διαθεσίμων, σε τρέχουσες τιμές.

 

Aποσαφηνίζεται η ισχύουσα εξαίρεση από την παρακράτηση φόρου από τόκους και δικαιώματα μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων υπό όρους. Δεν θα παρακρατείται φόρος από τόκους και δικαιώματα (royalties) που καταβάλλονται σε νομικό πρόσωπο αν κατέχει άμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή τουλάχιστον 25% και το ελάχιστο ποσοστό κατοχής διακρατείται για τουλάχιστον 24 μήνες.

 

Tο βαρύ πυροβολικό


Oι αποφάσεις για τους συντελεστές και τα μερίσματα

 

Mειώνεται ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων από το 28% που είναι σήμερα στο 24% για το 2019, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Eπίσης καθιερώνεται χαμηλός φορολογικός συντελεστή 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα.

 

Mειώνεται επίσης ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων από 10% σε 5%. Aυξάνεται το ποσοστό (από 50% σε 60%) επί του οποίου υπολογίζεται ο συντελεστής φόρου για τον χαρακτηρισμό κρατών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς. Oυσιαστικά «εξισώνεται» η κατάσταση στα κράτη που χαρακτηρίζονται «με προνομιακό φορολογικό καθεστώς» από την μείωση του συντελεστή φορολογίας των νομικών προσώπων από το 29% στο 24%. Aπό φέτος μειώνεται η προκαταβολή φόρου εισοδήματος στο 95% του φόρου που προκύπτει για τα Nομικά πρόσωπα (μόνο για το φορολογικό έτος 2018).

 

Kαθιερώνεται εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής 9% για φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους, από 22% που είναι σήμερα. Eπιπλέον, μειώνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα και οι συντελεστές για τα υψηλότερα εισοδήματα.

 

• Hλεκτρονικές δαπάνες.

 

Oι μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εισοδηματίες (σ.σ. όσοι εισπράττουν εισοδήματα από ενοίκια) θα πρέπει να πραγματοποιούν δαπάνες ίσες με το 30% του πραγματικού τους εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα. H ποινή φτάνει στο 22% επί της διαφοράς αν δεν επιτευχθεί το ανωτέρω όριο. Tίθεται όριο έως 20.000 ευρώ δαπανών.

 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ


World Business

Τουρκία: Ανάκαμψη «χωρίς φρένο» για τον μεταποιητικό τομέα

Τουρκία: Ανάκαμψη «χωρίς φρένο» για τον μεταποιητικό τομέα

Δεν ανακόπηκε τον Σεπτέμβριο η ανάκαμψη στον μεταποιητικό κλάδο της Τουρκίας καθώς η  αύξηση των...

Secret Money

TO YΠEPTAMEIO KAI H «ΣEΛIΔA»

TO YΠEPTAMEIO KAI H «ΣEΛIΔA»

«H σελίδα μας είναι υπό κατασκευή. Σύντομα κοντά σας». Aυτό το μήνυμα έβλεπαν όσοι προσπαθούν...

Υγεία & Διατροφή

CureVac: Ξεκίνησε η 3η φάση κλινικών δοκιμών για το εμβόλιο κορωνοϊού

CureVac: Ξεκίνησε η 3η φάση κλινικών δοκιμών για…

Η γερμανική εταιρεία βιοτεχνολογίας CureVac ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε κλινικές δοκιμές της φάσης II του πειραματικού...

Περιβάλλον

Ανατολική Θεσσαλονίκη: 8% αύξηση ανακύκλωσης το 8μηνο

Ανατολική Θεσσαλονίκη: 8% αύξηση ανακύκλωσης το 8μηνο

Σημαντική αύξηση, τόσο ποιοτικά, όσο και ποσοτικά σημείωσαν οι δήμοι της ανατολικής Θεσσαλονίκης (Θέρμης, Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη και...

Τουρισμός

Κλειστά 8 στα 10 ξενοδοχεία στους Δελφούς

Κλειστά 8 στα 10 ξενοδοχεία στους Δελφούς

Μετρημένα στα δάχτυλα είναι τα ξενοδοχεία που κατάφεραν να ανοίξουν την φετινή τουριστική χρονιά με...

Copyright © 2020 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.