Deal News Online

undefined

Ο Βαρθολομαίος σε εορταστική εκδήλωση αφιερωμένη στη Νεολαία της Πόλης

«Οφείλετε να ασκηθείτε στην ορθή χρήση της τεχνολογίας» τόνισε προς τη Νεολαία της Πόλης ο Οικουμενικός Πατριάρχης

 

Πατρικές συμβουλές προς τα παιδιά της Ομογένειας, το μέλλον της Ρωμηοσύνης, αλλά και προς τους γονείς τους, έδωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στην εορταστική εκδήλωση για τη Νεολαία της Πόλεως, που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα της, στο Ζωγράφειο Γυμνάσιο-Λύκειο, κατά την οποία ευλόγησε την Βασιλόπιττα της Παιδοπόλεως της Πρώτης.

 

Ο Παναγιώτατος επεσήμανε την βαθύτατη επίδραση που έχει η τεχνολογική ανάπτυξη στην Κοινωνία και επέστησε την προσοχή σε γονείς, αλλά και στις νέες και τους νέους, για τους πιθανούς κινδύνους από τη χρήση των νέων τεχνολογιών."Η συμμετοχή των παιδιών μας εις την εορταστικήν αυτήν σύναξιν μας δίδει το έναυσμα να αναφερθώμεν εις μερικάς συγχρόνους τάσεις και εξελίξεις, αι οποίαι εμπεριέχουν κινδύνους διά την παιδικήν ηλικίαν. Ριζικάς αλλαγάς εις την ταυτότητα του παιδιoυ επέφερεν η καταλυτική παρουσία της τηλεοράσεως, του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών υπολογιστών εις την ζωήν των κοινωνιών και η επιρροή των εις την παιδικήν ψυχήν, εις τον κόσμον του παιδιού, την αγωγήν και την καθημερινότητά του.

 

Ειδικοί ομιλούν περί «εξαφανίσεως» της παιδικής ηλικίας και της παιδικής «αθωότητος». Επικίνδυνη διά τα παιδιά είναι, επίσης, η μετατροπή των εις πρωίμους καταναλωτάς. Ο όρος «παιδική ηλικία» είναι σήμερα, όπως έχει λεχθή, «οικονομική κατηγορία». Η κρίσις του γάμου και της οικογενείας, η ταχεία αλλάγή των κοινωνικών συνθηκών και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, η ανεξέλεγκτος μετοχή των παιδιών εις τον κόσμον των ενηλίκων προκαλούν περαιτέρω αλλοιώσεις της ταυτότητος της παιδική ς ηλικίας.

 

Αν, μάλιστα, αναλογισθώμεν τας παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών παγκοσμίως, τα παιδιά - αθώα θύματα πολεμικών συγκρούσεων, τα παιδιά – πρόσφυγας, τας ποικίλας εκμεταλλεύσεις των από επιτηδείους, την πείναν και τας στερήσεις, αι οποίαι πρωτίστως επηρεάζουν τα παιδιά, τότε κατανοούμεν διατί ακούεται η άποψις ότι ο σύγχρονος πολιτισμός δεν προσφέρει το κατάλληλον περιβάλλον διά την ανάπτυξιν και την προστασίαν της παιδικής ηλικίας”.Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, ενώπιον όλων αυτών των προκλήσεων, στρέφεται με ιδιαίτερη στοργή προς τα παιδιά, υπενθυμίζοντας την αγάπη και το ένθερμο ενδιαφέρον του Χριστού γι’ αυτά.

 

“Τα νέα κοινωνικά και πολιτισμικά δεδομένα εις την εποχήν μας καθιστούν την αγωγήν και την εκπαίδευσιν της νέας γενεάς δυσκολωτέραν και πολυπλοκωτέραν, αναδεικνύουν όμως εκ παραλλήλου και την σημασίαν της ως συμβολής εις την μόρφωσιν του ανθρώπου, ως «ανθρωποποιίας», την Ορθόδοξον Εκκλησίαν προβληματίζει σήμερα η κυριαρχία ενός «εκκοσμικευμένου ατομοκεντρικού εκπαιδευτικού συστήματος», το οποίον ταλανίζει τα παιδιά και τους νέους. Η τηλεόρασις και το διαδίκτυον λειτουργούν ως πηγή αξιών, ως «παράλληλο σχολείο», ως παράγων εκπαιδεύσεως ο οποίος μεταδίδει αξίας και διαμορφώνει στάσεις ζωής, συχνά ασυμβάτους με τας αρχάς του σχολείου, της οικογενείας, της Εκκλησίας ή και αντιθέτους προς αυτάς.

 

Οι ορθόδοξοι γονείς οφείλουν να ανατρέφουν και να διαπαιδαγωγούν τα τέκνα των «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου» (Εφεσ. στ’, 4) και να μεταδίδουν εις αυτά τας αιωνίους αξίας της πίστεώς μας.

 

Η Εκκλησία, διά του κατηχητικού της έργου, αποβλέπει εις την «ενσυνείδητον και ενεργόν συμμετοχήν» των νέων εις την λειτουργικήν και πνευματικήν ζωήν, καλλιεργεί εις αυτούς τον σεβασμόν προς τας παραδόσεις του Γένους, την αγάπην προς τον πλησίον και το πνεύμα αλληλεγγύης, εν επιγνώσει ότι αυτό το οποίον θα αγαπήσουν τα παιδιά και οι νέοι εις αυτήν την φάσιν της ζωής των, κατά την οποίαν ο άνθρωπος είναι εύπλαστος και επιδεκτικός αγωγής, θα μείνη ανεξίτηλον εις την ψυχήν των εις ολόκληρον την πορείαν των”.

 

Απευθυνόμενος, ιδιαιτέρως, προς τις νέες και τους νέους, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τους προέτρεψε: “Ημείς προσωπικώς, δραττόμεθα της ευκαιρίας της σημερινής μας συνάξεως διά να δώσωμεν μίαν πατρικήν συμβουλήν εις την νέαν γενεάν αναφορικώς προς την σχέσιν αυτής με τας νέας τεχνολογίας.

 

Επειδή ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, το smartphone και το διαδίκτυον αποτελούν εν τεχνολογικόν θαύμα και σας γοητεύουν, οφείλετε να ασκηθήτε εις την ορθήν χρήσιν των ως σπουδαίων μέσων. Αυτό είναι το ζητούμενον, αυτό αναδεικνύει και την αξίαν της τεχνολογικής προόδου της ελευθερίας και της υπευθυνότητος του ανθρώπου”. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ευχήθηκε το νέο έτος να είναι για όλους τους παρισταμένους και τις οικογένειές τους υγιεινό, χαρμόσυνο, ειρηνικό και καρποφόρο.


protoselida

Media

Τα σημερινά πρωτοσέλιδα

Τα σημερινά πρωτοσέλιδα

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: " Γιουρούσι ανήμερα της Αλωσης "   ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: " 10 αλλαγές στις άδειες Δημοσίων υπαλλήλων...

Copyright © 2020 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.