Deal News Online

undefined

Οδηγός υποβολής αίτησης για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή (video)

Δείτε το βίντεο με τις οδηγίες

 

Προθεσμία έως τη Παρασκευή θα έχουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλουν αίτηση για την επιστρεπτέα προκαταβολλή. 

 

Δείτε βήμα βήμα τη διαδικασία καταχώρησης αίτησης για την υπαγωγή μιας επιχείρησης που πλήττεται από την πανδημία του κορωνοϊού, στην ενίσχυση της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

 

Αρχικά μπαίνετε στο myBusinessSupport, την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και ακολουθείτε τα βήματα που δείχνει το παρακάτω βίντεο.

 

Βήμα βήμα η διαδικασία

 

1. Εισέρχεστε στο site της ΑΑΔΕ: https://www.aade.gr/mybusinesssupport

 

2. Βάζετε τους κωδικούς taxisnet (τα δικά σας διαπιστευτήρια μοναδικής σύνδεση δηλαδή user name και password και πατάτε Ok.

 

3. Ανοίγει η σελίδα myBusinessSupport και πατάτε «Είσοδος στην Εφραμογή»

 

4. Στο επόμενο παράθυρο πατάμε «Εισαγωγή στοιχείων».

 

- Στην ίδια οθόνη συμπληρώνουμε τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ για τον μήνα Απρίλιο του 2020. Τέλος πατάμε το πλήκτρο «Επιλογές».

 

- Το ποσό που πρέπει να συμπληρωθεί ως κύκλος εργασιών ΦΠΑ, είναι το ποσό Φ2 της εταιρείας περιγράφεται στο τμήμα 312 «Κύκλος εργασιών ΦΠΑ».

 

- Στην ίδια σελίδα, αφού όπως είπαμε προηγουμένως πατήσαμε επάνω δεξιά το κουμπί «Επιλογές», παρουσιάζονται οι επιλογές μας αποθήκευσής της δήλωσης.

 

α)Στην περίπτωση που επιλέγουμε την «Προσωρινή Αποθήκευση Δήλωσης»

 

Στη συνέχεια εμφανίζεται ένα παράθυρο επιβεβαίωσης ότι έγινε η Αποθήκευση επιτυχώς, εμφανίζεται ο αριθμός ης Προσωρινής Αποθήκευσης της Δήλωσης και εάν θέλουμε πατάμε το κουμπί «Επιστροφή στη δήλωση» εάν θέλουμε να την επεξεργαστούμε.

 

β) Εάν επιλέξουμε «Προσωρινή Αποθήκευση και Έλεγχος Δήλωσης»

 

Εμφανίζεται το μήνυμα Ελέγχου της Δήλωσης που μας ενημερώνει ότι έγινε προσωρινή αποθήκευση της Δήλωσης με αριθμό 1241 και ότι:

 

«Ο έλεγχος της δήλωσης ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Δεν υπάρχουν λάθη.»

 

Τέλος πατάμε το κουμπί «κλείσιμο» για να επιστρέψουμε στην επόμενη οθόνη.

 

5. Τέλος επιστρέφοντας στην προηγούμενη οθόνη μπορούμε να δούμε ότι το Είδος Δήλωσης είναι «Αρχική», ο αριθμός Δήλωσης είναι ο 1241, η Κατάσταση της Δήλωσής μας είναι «Προσωρινή» και η ημερομηνία και ώρα της δήλωσής μας είναι οι αντίστοιχες.

 

Επιστρεπτέα Προκαταβολή

 

Συμπληρώνοντας τα στοιχεία οικονομικών μεγεθών που προβλέπονται από την ΚΥΑ Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης Α. 1076/2-4-2020 (ΦΕΚ Β΄ 1135) υποβάλετε αίτηση για την υπαγωγή σας στην ενίσχυση με τη μορφή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

 

Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής

 

Δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπαγωγή στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή έχουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, που απασχολούν από 1 έως 500 εργαζόμενους και έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύναται να υποβάλουν:

 

α) επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι προβληματικές, κατά την έννοια του Κανονισμού αριθ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014) ή δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 αλλά αντιμετώπισαν προβλήματα ή κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια συνεπεία της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και εις βάρος των οποίων δεν εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

 

β) επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αριθ. 1407/2013 (ΕΕ L351/1 της 24.12.2013) και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020.

 

γ) επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ' όλη την περίοδο αυτή.

 

Για την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αποτελεί προϋπόθεση η υπαγωγή της επιχείρησης σε κάποιον από τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνονται στις εκάστοτε εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις για την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και τη χορήγηση κάθε είδους ενισχύσεων προς πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω του κορωνοϊού COVID-19.

 

Ποια στοιχεία πρέπει να συμπληρώσετε

 

Κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος

 

• Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν:

 

- απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά στο Α' τρίμηνο (Ιανουάριος – Μάρτιος) 2020.

 

- διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά τον μήνα Μάρτιο 2020

 

• Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν:

 

- απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν:

 

- το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019.

 

-το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.

 

-τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, συγκεντρωτικά για το τρίμηνο. o διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν

 

- το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019.

 

- το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.

 

- τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, διακριτά για κάθε μήνα.

 

Σημείωση: Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης.

 

Τι γίνεται όταν ολοκληρώσετε την καταχώριση των στοιχείων

 

Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει η κάθε επιχείρηση, η πλατφόρμα myBusinessSupport υποδεικνύει τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν. Όταν ολοκληρώσετε την καταχώριση των στοιχείων αποθηκεύετε, οριστικοποιείτε και υποβάλλετε τη δήλωση από το πεδίο «Επιλογές» (πάνω δεξιά στην οθόνη σας).

 

Για τους μήνες Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2020

 

Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, μέχρι τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα.

 

Εώς πότε είναι η προθεσμία;

 

Μία επιχείρηση πρέπει να υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή μέχρι την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020.

 

Ποιες επιχειρήσεις είναι δικαιούχοι της Επιστρεπτέας Προκαταβολής;

 

Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα ανωτέρω δεν δημιουργεί οιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στις αιτούσες επιχειρήσεις. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με κοινή υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων.


Σχετικά Βίντεο

protoselida

World Business

Χρεοκοπεί  η Αργεντινή;

Χρεοκοπεί η Αργεντινή;

Όταν, το 2001, η Αργεντινή βυθιζόταν σε ανεξέλεγκτη χρεοκοπία, οι δανειακές της υποχρεώσεις ανέρχονταν σε...

Media

Τα σημερινά πρωτοσέλιδα

Τα σημερινά πρωτοσέλιδα

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: " Γιουρούσι ανήμερα της Αλωσης "   ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: " 10 αλλαγές στις άδειες Δημοσίων υπαλλήλων...

Secret Money

H EPEYNA EΛEIΠE...

H EPEYNA EΛEIΠE...

Tο αν και κατά πόσο τα «βαρυφορτωμένα» με προβλήματα και χρέη EΛTA χρειάζονται «έρευνα αγοράς»...

Copyright © 2020 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.