Επιχειρήσεις

Logismos: Ζημιές έναντι κερδών το 2019

Ζημίες ύψους 210,1 χιλ. ευρώ το 2020 έναντι κέρδους 37,7 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης παρουσίασε η Logismos α.ε.

 

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματά της για το 2019 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 2.563 χιλ. ευρώ. σε σχέση με το 2018 που ήταν 2.386 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7%.

 

Τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων χωρίς τις αναλογούσες αποσβέσεις επιχορηγήσεων ανήλθαν σε 665,4 χιλ. ευρώ σε σχέση με το 2018 που ήταν 645,6 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 3%.

 

Το αποτέλεσμα μετά από φόρους ανήλθε σε ζημία 210,1 χιλ. ευρώ έναντι κέρδους 37,7 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

 

Να σημειωθεί ότι η Εταιρεία στη χρήση 2019 έχει επιβαρυνθεί με έκτακτες απομειώσεις ποσού 170,1 χιλ. ευρώ.


επιστροφή στην αρχή