Επιχειρήσεις

Μοτοδυναμική: Εγκρίθηκε πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών από το ΔΣ

Την έναρξη της εφαρμογής του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών της εταιρείας «Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε.» αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό  Συμβούλιο της εταιρείας, γεγονός που ανακοινώθηκε σήμερα.

 

Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε.» αποφάσισε ομόφωνα την έναρξη της εφαρμογής του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας κατ' άρθρο 49επ. του ν. 4548/2018 με σκοπό την πιθανή μελλοντική διάθεσή τους στο προσωπικό, σύμφωνα με την από 26.06.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής της Συνέλευσης.

 

Το παραπάνω θα γίνει με τους ακόλουθους όρους:

 

α. Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που δύνανται να αποκτηθούν θα είναι μέχρι 1.462.500 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5% (και άρα σε μικρότερο του 1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας,

 

β. Η ανώτατη τιμή αγοράς των μετοχών ορίζεται σε Ευρώ τρία (€ 3,00) ενώ η κατώτατη σε τριάντα έξι λεπτά του Ευρώ (€ 0,36), και

 

γ. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πραγματοποιηθούν οι αγορές των μετοχών ορίζεται σε 24 μήνες, δηλαδή από 26.06.2020 έως 25.06.2022

 

Οι αγορές των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών "ALPHA FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A.". Το τελικό ποσό που θα διατεθεί από την Εταιρία και ο τελικός αριθμός των ίδιων μετοχών που θα αγορασθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, θα εξαρτηθεί από τις εκάστοτε συνθήκες της Εταιρίας και της αγοράς.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή