Επιχειρήσεις

Μοτοδυναμική: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 550.138 ευρώ σε θυγατρικής της

Τη συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της εταιρίας, «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Μ.Α.Ε.», αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» στη σημερινή του συνεδρίαση.

 

«Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι ύψους 550.138 ευρώ, με καταβολή μετρητών, και την έκδοση 670.900 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος, ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,82 ευρώ εκάστη, με τιμή διάθεσης εκάστης ίση με την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, ήτοι 0,82 ευρώ, στο πλαίσιο υιοθέτησης μέτρων λόγω της μείωσης των ιδίων κεφαλαίων της ως άνω θυγατρικής κάτω από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού της κεφαλαίου» σημειώνει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

 

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Μ.Α.Ε. θα ανέρχεται στο ποσό των 2.025.400 ευρώ, διαιρούμενο σε 2.470.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,82 €.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή