Επιχειρήσεις

ΤΑΙΠΕΔ: Ο ρόλος του PPF για τα έργα στρατηγικής σημασίας

Την πρώτη παρουσίαση της Μονάδας Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (Project Preparation Facility – PPF) πραγματοποίησε χθες ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ).

 

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ, ενόψει της προετοιμασίας της χώρας μας για την απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα όποια προέρχονται από το Next Generation EU και από το RRF, το ΤΑΙΠΕΔ ανέπτυξε μία νέα αυτοτελή επιχειρησιακή μονάδα, τη Μονάδα Ωρίμασης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (Project Preparation Facility – PPF), για την ωρίμανση συμβάσεων στρατηγικής σημασίας που θα ενταχθούν στο «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας».

 

Επιπλέον, και ανεξαρτήτως των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, η Μονάδα Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ είναι σε θέση να συνδράμει κάθε φορέα του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (Υπουργεία, ΟΤΑ, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κτλ.) στην προετοιμασία και υλοποίηση έργων, που μπορεί να χρηματοδοτούνται από εθνικά, ενωσιακά ή διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα εφόσον ενταχθούν στο «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας», λειτουργώντας ως μηχανισμός ωρίμασης για τον αποδοτικότερο σχεδιασμό και εκτέλεσή τους.

 

Το PPF ως Φορέας Ωρίμανσης

 

Για το ποια έργα θα χαρακτηριστούν ως Συμβάσεις Στρατηγικής Σημασίας, αποφασίζει η Κυβερνητική Επιτροπή.

 

Το ΤΑΙΠΕΔ ορίζεται ως φορέας ωρίμανσης είτε με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, σε συνέχεια σχετικού αιτήματος του αρμόδιου φορέα, είτε από τον αρμόδιο φορέα και σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ εφόσον τον έργο έχει χαρακτηρισθεί Στρατηγικής Σημασίας.

 

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του αρμόδιου φορέα, στην οποία μεταξύ άλλων καθορίζονται το αντικείμενο που αναλαμβάνει το ΤΑΙΠΕΔ, οι υποχρεώσεις των μερών κ.ά.

 

Γιατί το PPF

 

Θα αξιοποιηθεί η εμπειρία του ΤΑΙΠΕΔ από τις ιδιωτικοποιήσεις στον νέο του ρόλο, για την στελέχωση και λειτουργία της ομάδας και της υπηρεσίας που θα προσφέρει για την αποτελεσματική ωρίμανση των στρατηγικών σημασίας έργων.

 

Το ΤΑΙΠΕΔ έχει:

 

- τεχνογνωσία στην ωρίμανση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και στην ολοκλήρωση διαγωνιστικών διαδικασιών υπό διαφορετικές μορφές αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων (Ελληνικό, λιμάνια, μαρίνες, αυτοκινητοδρόμους, ακίνητα).

- ευελιξία για ταχύτητα στην πρόσληψη συμβούλων

- τεχνογνωσία στην πολεοδομική ωρίμανση και στην απόδοση επενδυτικής ταυτότητας των δημοσίων ακινήτων του χαρτοφυλακίου του και είναι ο μόνος φορέας που έχει εκπονήσει ΕΣΧΑΔΑ (τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί με αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα) καθώς επίσης και το ΣΟΑ για το έργο του Ελληνικού.

- εξοικείωση με τις διαδικασίες του Δημοσίου, καθώς ενεργεί και ως «αρχή σχεδιασμού» (ακίνητα, μαρίνες, Ελληνικό, λιμάνια).

- υλοποιήσει καινοτόμες πρωτοβουλίες για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης (π.χ. ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης της επίδοσης σε θέματα ESG).

 

Με την ανάθεση του PPF ως φορέα ωρίμανσης, επιτυγχάνεται επιτάχυνση των έργων και αποφόρτιση των υπουργείων, υποστηρίζοντας έτσι τις διοικητικές τους δομές, με την στενή παρακολούθηση, συντονισμό και διασφάλιση της απόδοσης των συμβούλων.

 

Οι τρόποι που αναλαμβάνει και «τρέχει» τα έργα ωρίμανσης το PPF είναι δύο:

 

• Εάν ο Δικαιούχος του έργου αναθέσει τους δικούς του συμβούλους, το PPF συντονίζει και υποστηρίζει για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του έργου.

 

• Εάν ο Δικαιούχος επιλέξει το PPF να αναλάβει την ανάθεση των συμβούλων, το PPF έχει ευελιξία για ταχύτητα στην πρόσληψη συμβούλων, καθώς η ανάθεση διενεργείται βάσει των όρων του Κανονισμού Αναθέσεων του ΤΑΙΠΕΔ με δυνατότητα παράλληλης σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο.

 

Δείκτες ESG στο PPF

 

Η τεχνογνωσία του ΤΑΙΠΕΔ σε θέματα προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης μπορεί να αξιοποιηθεί στη νέα μονάδα του PPF. Με την ενσωμάτωση κριτηρίων αειφορίας στη λειτουργία του PPF, επιτυγχάνεται:

 

• Έγκαιρη ενσωμάτωση των αρχών αειφορίας και κυκλικής οικονομίας από το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού των έργων

• Διασφάλιση ευρύτερης δυνατής κοινωνικής αποδοχής των έργων

• Ανθεκτικές υποδομές έναντι της κλιματικής αλλαγής που θωρακίζουν την ανάπτυξη της χώρας

• Ο αειφόρος σχεδιασμός των έργων λειτουργεί ως μέτρο αποφυγής του ρίσκου της επένδυσης


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή