Deal News Online

Κερδοφόρο εξάμηνο για Epsilon Net

Ιδιαίτερα σημαντική αύξηση σημείωσε το πρώτο εξάμηνο του 2021 ο όμιλος εταιρειών Epsilon Net στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών του, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές εκτιμήσεις της Διοίκησης για έτος ορόσημο στις επιδόσεις του Ομίλου.

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Epsilon Net, το α' εξάμηνο ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 111,1% στα 17,828 εκατ. ευρώ από 8,445 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 238,58% στα 6,194 εκατ. ευρώ από 1,829 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη προ φόρων κατά 406,39%στα 4,976 εκατ. ευρώ από 982,7 χιλ. ευρώ.

 

Όπως σημειώνει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, τα υψηλά ποσοστά ανόδου των οικονομικών μεγεθών απεικονίζουν, τόσο τη συνεχιζόμενη δυναμική στην οργανική ανάπτυξη, όσο και την παράλληλη σημαντική συνεισφορά των εξαγορών των τελευταίων 12 μηνών.

 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στα αποτελέσματα αυτά έχει ενοποιηθεί πλήρως η Data Communication, ενώ η Technolife ενοποιείται μόνο για περίοδο περίπου ενός μήνα (ολοκλήρωση εξαγοράς 07/06/2021).

 

Η ενοποίηση της Singular Logic έγινε με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Περαιτέρω, όσον αφορά την συμμετοχή της συγκεκριμένης εξαγοράς και τη θετική επίδρασή της στα στοιχεία του Ομίλου, να σημειώσουμε ότι στη περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2021, ενοποιούνται τα αποτελέσματα της νεοϊδρυθείσας Epsilon SingularLogic, χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνεται σημαντικό τμήμα των εσόδων της δραστηριότητας των έργων ιδιοπαραγώμενου λογισμικού στον ιδιωτικό τομέα, καθώς η διαδικασία της διάσπασης και εισφοράς του αντίστοιχου κλάδου στην από την Singular Logic στην Epsilon SingularLogic ολοκληρώθηκε στις 14/07/2021.

 

 

 

Συνοπτική κατάσταση οικονομικής θέσης

 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τις σημαντικές εξαγορές, η ρευστότητα της εταιρίας κινείται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά και συνεχώς αυξανόμενα επίπεδα, διασφαλίζοντας το στόχο της διοίκησης για την απρόσκοπτη εκτέλεση των επόμενων στρατηγικών κινήσεων επέκτασης (Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 18,963 εκατ. ευρώ, αρνητικός καθαρός δανεισμός), ενώ το συγκεκριμένο εξάμηνο οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 5,141 εκατ. ευρώ). Περαιτέρω κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 ενισχύθηκαν ιδιαίτερα και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου.

 

 

Προοπτικές

 

 

Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το σύνολο των προϊόντων, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του Ομίλου, σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση πωλήσεων κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2021, απεικονίζοντας την έντονα αναπτυξιακή χρονιά, η οποία αποτελεί έτος - ορόσημο και ταυτόχρονα, αφετηρία νέων ευοίωνων εξελίξεων στην πορεία του Ομίλου.

 

Ο εταιρικός μετασχηματισμός του Ομίλου και η λειτουργική ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων και των τμημάτων που προήλθαν από τις στρατηγικές εξαγορές του τελευταίου έτους, ολοκληρώθηκε με επιτυχή τρόπο και σύμφωνα με τον σχεδιασμό της διοίκησης. Η λειτουργική ενοποίηση διαφόρων τμημάτων, συμβάλλει καθοριστικά στηνεπίτευξη οικονομιών κλίμακος και αποτελεί την βάση για τη βελτίωση του λειτουργικού περιθωρίου, ενώ θα αποτελέσει επιχειρησιακό μοντέλο για την ολοκληρωμένη αξιοποίηση και των μελλοντικών εξαγορών.

 

Οι παράγοντες που εγγυώνται την απρόσκοπτη αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου και την συνεχή αύξηση του μεριδίου αγοράς, είναι η κυρίαρχη θέση του Ομίλου στον τομέα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA της ΑΑΔΕ, το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων του, η διατήρηση και προοπτική περαιτέρω επέκτασης της πολύ μεγάλης πελατειακής του βάσης, το άρτιο επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών και η υψηλή τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού του. Αδιαμφισβήτητα, καταλυτική επίδραση στη δυναμική ανάπτυξη του Ομίλου έχει η συνεχής επενδυτική στρατηγική του σε τεχνολογίες αιχμής με ιδιαίτερη έμφαση στις καινοτόμες πλατφόρμες λογισμικού Galaxy και Pylon, που δίνουν σημαντικό τεχνολογικό πλεονέκτημα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες του ομίλου με αποτέλεσμα, τόσο με βάση τις στρατηγικές κινήσεις εξαγορών όσο και την οργανική ανάπτυξη, ο αριθμός των ενεργών εγκαταστάσεων του Ομίλου από 30.000 εγκαταστάσεις στις αρχές του 2020 να αριθμεί σήμερα πάνω από 80.000 ενεργές εγκαταστάσεις.

 

Ο Όμιλος εταιριών Epsilon Net συνεχίζει να υλοποιεί με συνέπεια και συνέχεια τον στρατηγικό του σχεδιασμό για συστηματική διεύρυνση της πελατειακής του βάσης και των τεχνολογικών λύσεων που προσφέρει τόσο σε οριζόντιο επίπεδο όσο και σε δυναμικές κάθετες αγορές στην Ελλάδα με εξειδικευμένες εφαρμογές, ενώ σχεδιάζει και την σταδιακή επέκτασή του στο εξωτερικό.

 

Παράλληλα, με γνώμονα την ολοκληρωμένη συμβολή του στο Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ιδιωτικού τομέα, παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις στο επίπεδο των νέων δυνατοτήτων χρηματοδότησης που θα προκύψουν το προσεχές διάστημα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του «Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» & του «ΕΣΠΑ 2021-2027» και έχει προετοιμάσει σε στρατηγικό επίπεδο συνεργασίες τόσο με χρηματοοικονομικούς φορείς όσο και με πολυεθνικούς παρόχους τεχνολογίας για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση της επιχειρηματικής ευκαιρίας που δημιουργούν οι παγκοσμίως νέες συνθήκες σε σχέση με την τεχνολογική εξέλιξη.

 

Ο κ. Μίχος Ιωάννης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της EPSILONNET, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

 

"Το 2021 αποτελεί για τον Όμιλο μας, μια δημιουργική χρονιά με έντονους αναπτυξιακούς ρυθμούς, μια χρονιά ορόσημο με κυρίαρχο, πρωταγωνιστικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ιδιωτικού Τομέα.

 

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί ολοκληρώσαμε με εξαιρετικό τρόπο την λειτουργική ενσωμάτωση όλων των δραστηριοτήτων, του προσωπικού και των στελεχών που προήλθαν από τις νέες θυγατρικές οι οποίες εντάχθηκαν στο δυναμικό μας τους τελευταίους 10 μήνες. Ο όμιλος είναι στη πιο ώριμη στιγμή του, σε σχέση με την εμπειρία και τεχνογνωσία των ανθρώπων μας, σε επίπεδο τεχνολογικών επιλογών με τις διαρκείς επενδύσεις και σε σχέση με τη συνεχώς αυξανόμενη δυναμική του για τη συνέχεια. Όλοι εμείς στον όμιλο εταιριών Epsilon Net ζούμε μια δημιουργική άνοιξη και με οδηγό την ανθρωποκεντρική προσέγγιση, το εταιρικό όραμα και την προσήλωση στους πελάτες μας, δημιουργούμε όλοι μαζί την επόμενη μέρα. Κεντρικός μας στόχος είναι να παράγουμε καθημερινά αξία για τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες και τους μετόχους μας.

 

Συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος και μεράκι την εξέλιξη των προϊόντων μας, με συνεχείς επενδύσεις σε web και cloud τεχνολογίες, προσήλωση στη καινοτομία και στόχο την αυξημένη λειτουργικότητα των συστημάτων μας. Παράλληλα σχεδιάζουμε την επόμενη ημέρα ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της αγοράς, δημιουργώντας με συνεργασίες και συνέργειες, την εποχή του "all in one solution" δίνοντας σημαντική προστιθέμενη αξία στη καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

 

Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μας σε όλη την Ελλάδα , το προσωπικό και όλα τα στελέχη του Ομίλου μας για την καθημερινή τους προσπάθεια και συνεισφορά. Τα αποτελέσματα του Α' Εξαμήνου μας επιβραβεύουν δίνοντας μας παράλληλα τη δύναμη και ευθύνη, ως ο μεγαλύτερος όμιλος λογισμικού για επιχειρήσεις στην Ελλάδα , να συνεχίσουμε την αναπτυξιακή μας πορεία".


protoselida

Τουρισμός

Κικίλιας: Προσδοκούμε μια εξαιρετική σεζόν το 2022

Κικίλιας: Προσδοκούμε μια εξαιρετική σεζόν το 2022

Διαδοχικές συσκέψεις εργασίας με το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, τον Εμπορικό Σύλλογο Ρόδου, την Ένωση Τουριστικών Γραφείων...

Copyright © 2021 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.