Επιχειρήσεις

Κατέρρευσαν τα κέρδη της Μηχανικής

«Βουτιά» της τάξης του 84,10% παρουσίασε το πρώτο τρίμηνο του 2013 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Μηχανικής, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 946 χιλ. ευρώ έναντι 5.950 χιλ. ευρώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2012, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης.

 

Οι ενοποιημένες ζημίες, μετά από φόρους, αμοιβές Δ.Σ., και διαφορές φορολογικού ελέγχου, και μετά την αφαίρεση δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 6,12 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2013 έναντι ζημιών 1,88 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

 

Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας, ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο του 2013 διαμορφώθηκε σε 515 χιλ. ευρώ έναντι 2.682 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012, μειωμένος κατά 80,79%.

 

Οι ζημίες, μετά από φόρους, αμοιβές Δ.Σ., και διαφορές φορολογικού ελέγχου, διαμορφώθηκαν σε 3,84 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,74 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

 

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της εισηγμένης με την από 7/4/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εντάχθηκαν στην κατηγορία επιτήρησης από τη συνεδρίαση της 8ης Απριλίου 2011, λόγω των υψηλών ληξιπροθέσμων οφειλών σε ενοποιημένη και εταιρική βάση.

 

Σύμφωνα με την εταιρία, στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της απόφασης ένταξης των μετοχών στην κατηγορία επιτήρησης και της δημοσίευσης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Μαρτίου 2013, εκ των πραγμάτων δεν κατέστη δυνατό να ευδοκιμήσουν οι ικανές και αναγκαίες συνθήκες και προϋποθέσεις που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την υποβολή αιτήματος εξόδου των μετοχών από την κατηγορία επιτήρησης, καθότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονται σε 294,93 εκατ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση και σε 192,03 εκατ. ευρώ σε εταιρική.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή