Deal News Online

undefined
Σχετικά με: ΕΕ
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης, συμμετείχε στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, που συνεδρίασε χθες Δευτέρα 24 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες, με βασικό θέμα την Ανακοίνωση της Επιτροπής «Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) με ορίζοντα το 2020». Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα περιβαλλοντικά και δημόσια αγαθά που προσφέρει η γεωργία και ιδιαίτερα στα μέτρα που πρέπει να ενσωματωθούν στην μελλοντική ΚΑΠ ώστε να εξασφαλίζεται η αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων και να αντιμετωπισθεί η κλιματική αλλαγή.

 

Ο Υπουργός στην τοποθέτηση του τόνισε τα εξής:

 

«Για να υποστηρίξει η ΚΑΠ τους φιλόδοξους στόχους μας για το περιβάλλον και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας, πρέπει να εξοπλιστεί με τα αναγκαία εργαλεία και τους ανάλογους πόρους. Όσο δεν έχουμε προϋπολογισμό, η συζήτηση δεν μπορεί παρά να είναι γενική.

 

Η ΚΑΠ είναι ο βασικός ρυθμιστής που θα εγγυηθεί την αειφορία και θα διασφαλίσει την παροχή δημόσιων αγαθών. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν τόσο οι βέλτιστες πρακτικές στην παραγωγή, έργο του πρώτου πυλώνα, όσο και οι πράσινες υποδομές, έργο του δεύτερου πυλώνα.

 

Σε ότι αφορά τον πρώτο πυλώνα, εφαρμόζεται ήδη η πολλαπλή συμμόρφωση, η οποία βέβαια χρειάζεται απλούστευση. Για την ενδυνάμωση αυτής της πολιτικής, η 'πράσινη ενίσχυση', όπως προτείνεται από την Επιτροπή, μπορεί να είναι μια θετική εξέλιξη, με την προϋπόθεση ότι θα ξεκαθαρισθούν οι επικαλύψεις με τον δεύτερο πυλώνα και ότι τα μέτρα που θα υιοθετηθούν θα είναι απλά και κατανοητά από τους γεωργούς.

 

Τα κίνητρα που πρέπει να θεσπιστούν για τους γεωργούς θα πρέπει να διαφοροποιούνται ανάμεσα στις υπερεντατικές εκμεταλλεύσεις, που επιβαρύνουν το περιβάλλον για να έχουν καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα και στις εκτατικές εκμεταλλεύσεις, που αντανακλούν τις φυσικές και κλιματικές ιδιαιτερότητες των περιφερειών και εκ των πραγμάτων έχουν μικρότερη πρόσοδο από την αγορά.

 

Τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα πάντως, για το έδαφος, το νερό, τη βιοποικοιλότητα, το τοπίο, πρέπει να αποτελέσουν τον κορμό του δεύτερου πυλώνα, για τον οποίο απαιτείται ουσιαστική χρηματοδότηση, ανάλογη με τους στόχους που θέτουμε.

 

Η στρατηγική 'Ευρώπη 2020', για την ανάπτυξη και την απασχόληση, έχει κύριο μοχλό την καινοτομία και επομένως την έρευνα. Η γεωργία είναι ουσιαστική παράμετρος για τους αναπτυξιακούς στόχους της ΕΕ. Η έρευνα και η καινοτομία επομένως θα πρέπει να ενταχθεί κυρίως στις οριζόντιες και διαρθρωτικές πολιτικές της Ένωσης. Η αξιοποίηση της καινοτομίας στη γεωργία μπορεί παράλληλα να στηριχθεί και από τον δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ.

 

Οι επαναλαμβανόμενες φυσικές διατροφικές και οικονομικές κρίσεις απέδειξαν ότι τα σημερινά εργαλεία της ΚΑΠ είναι ανεπαρκή για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η νέα ΚΑΠ οφείλει να περιλάβει ουσιαστικότερα μέσα με ξεχωριστή χρηματοδότηση. Τα εργαλεία του πρώτου πυλώνα πρέπει να είναι ευέλικτα και να καλύπτουν κινδύνους που πλήττουν την παραγωγή και το εισόδημα, για τους οποίους δεν ευθύνεται ο γεωργός. Ο δεύτερος πυλώνας πρέπει να ενθαρρύνει μέτρα όπως :

 

• Η παραγωγή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας για την αυτάρκεια των αγροτικών εκμεταλλεύσεων

 

• Η προώθηση συστημάτων εξοικονόμησης νερού και η κατασκευή μικρών έργων αποθήκευσης του

 

• Η προστασία του εδάφους από την διάβρωση

 

• Η αξιοποίηση της βιομάζας για παραγωγή ενέργειας

 

• Η εφαρμοσμένη έρευνα για εναλλαγή καλλιεργειών που προσαρμόζονται στις αλλαγές του κλίματος».

 

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου συζητήθηκε και το θέμα της συχνής εμφάνισης κρουσμάτων της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων καθώς και οκίνδυνος επέκτασης της νόσου στο έδαφος της Ε.Ε. Ο Υπουργός τόνισε την ανάγκη να ενισχυθούν οι προληπτικές δράσεις της Επιτροπής και οι έλεγχοι στα σύνορα ώστε να αυξηθεί η προστασία του ζωικού κεφαλαίου μας, από μεταδοτικά νοσήματα που ενδημούν σε γειτονικές χώρες. Υποστήριξε ακόμη ότι τέτοιου είδους δράσεις πρέπει να χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, ώστε να προστατεύεται η ζωική παραγωγή και αντίστοιχα το εισόδημα των κτηνοτρόφων.

Δημοσιεύθηκε στην Πολιτική
Με τέσσερα χρόνια καθυστέρηση θα τεθεί σε λειτουργία η διαδικτυακή πύλη της Ε.Ε. για τη μετανάστευση.

 

Το σχέδιο για την δημιουργία διαδικτυακής ευρωπαϊκής πύλης για τη μετανάστευση πλησιάζει στο τελικό της στάδιο και αναμένεται να λειτουργήσει εντός του τρέχοντος έτους με καθυστέρηση 4 ετών, σύμφωνα με απάντηση της Επιτροπής, έπειτα από σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή της Ν.Δ. κ. Γ. Παπανικολάου.

 

Η διαδικτυακή πύλη της ΕΕ για τη μετανάστευση θα αποτελέσει βασικό επικοινωνιακό εργαλείο σχετικά με τις μεταναστευτικές πολιτικές της ΕΕ, με την παροχή χρήσιμων πληροφοριών για τα ευρύτερα στοιχεία της μετανάστευσης καθώς και πρακτικών πληροφοριών για όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο να εργασθούν και να ζήσουν στην ΕΕ.

 

Συγκεκριμένα, θα περιλαμβάνει επισκόπηση όλων των συναφών πολιτικών, νόμων και διαδικασιών της ΕΕ. Θα περιέχει επίσης πληροφορίες για άτομα που επιθυμούν να μετακινηθούν από ένα κράτος μέλος σε άλλο. Σε άμεση σύνδεση με τους σχετικούς με τη μετανάστευση εθνικούς διαδικτυακούς τόπους των κρατών μελών, καθώς και με άλλους συναφείς διαδικτυακούς τόπους -όπως ο ευρωπαϊκός δικτυακός τόπος για την ένταξη, EURES και διάφορα προγράμματα ανταλλαγών- η διαδικτυακή πύλη της ΕΕ για τη μετανάστευση θα πρέπει να αποτελέσει θυρίδα πρόσβασης, όχι μόνο για όσους επιθυμούν να μεταναστεύσουν στην ΕΕ, αλλά και για όσους ενδιαφέρονται για την μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ.

 

Ο κ. Παπανικολάου απευθυνόμενος προς την Επιτροπή ζήτησε να πληροφορηθεί τους λόγους για την καθυστέρηση της πραγματοποίησης του σχεδίου καθώς αρχικά είχε οριστεί ως ημερομηνία ολοκλήρωσής του το 2007. Η αρμόδια επίτροπος επικαλέστηκε στην απάντηση της τεχνικά προβλήματα, χωρίς περαιτέρω διευκρινήσεις. Ωστόσο, ανέφερε πως τον Δεκέμβριο του 2010 πραγματοποιήθηκε έρευνα μεταξύ των χρηστών στο περιβάλλον των δοκιμών, και επί του παρόντος η Επιτροπή εργάζεται για την περαιτέρω βελτίωση της πύλης με στόχο την έναρξη λειτουργίας της τους επόμενους μήνες.

 

Ο κ. Παπανικολάου δήλωσε: "Αναμένουμε ότι η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή πύλη θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο τόσο σ' ότι αφορά την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, όσο και για την αξιοποίηση των ευκαιριών που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τους νόμιμους μετανάστες. Η ευρωπαϊκή ηλεκτρονική θυρίδα για την μετανάστευση παρά τις μεγάλες καθυστερήσεις μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμα βήμα προς την εμπέδωση της αντίληψης για την ανάγκη σχεδιασμού και εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής. Για την Ελλάδα, η άμεση δημιουργία του συγκεκριμένου ιστοτόπου έχει προστιθέμενη αξία. Μπορεί αυτή η προσπάθεια με την ανταλλαγή πρακτικών και πληροφοριών, να ενισχύσει την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών για την αντιμετώπιση της άνευ προηγουμένου κρίσης που προκαλεί στη χώρα ο τεράστιος αριθμός παράνομων μεταναστών ".

Δημοσιεύθηκε στην Κόσμος
"Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλεται να στηρίξει την προσπάθεια της κυβέρνησης Παπανδρέου να ξεπεράσει την οικονομική κρίση και να προβεί στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, για να γίνει η ελληνική οικονομία ανταγωνιστική. Αυτό θα εξυπηρετήσει και τα συμφέροντα της ίδιας της ΕΕ", δήλωσε στην ομογενειακή εφημερίδα "Νέος Κόσμος" ο Αυστραλός υπουργός Εξωτερικών, Κέβιν Ραντ, ο οποίος την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Αθήνα, στο πλαίσιο περιοδείας του σε Ευρώπη, Αφρική και Μέση Ανατολή.

 

Ο κ. Ραντ δήλωσε ότι την άποψή του "για γενναία στήριξη της κυβέρνησης Παπανδρέου" θα την μεταφέρει και στους Ευρωπαίους εταίρους της Ελλάδας. "Η Ελλάδα", συνέχισε, "είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρώπης και σ' αυτή τη δύσκολη συγκυρία επιβάλλεται να στηριχθεί. Επαναλαμβάνω πως αυτό εξυπηρετεί και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα".

 

Αυτή είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Αυστραλού υπουργού Εξωτερικών-και πρώην πρωθυπουργού της χώρας- στην Ελλάδα. Ανεπίσημα, ως ιδιώτη, έχει επισκεφθεί και παλαιότερα την Ελλάδα, όπως λέει ο ίδιος.

 

"Εξάλλου", συμπληρώνει, "στην εκλογική μου περιφέρεια το Μπρισμπέιν, έχω πολλούς Έλληνες και συναναστρέφομαι μαζί τους. Πρόσφατα παρευρέθηκα σε μια ελληνική εκδήλωση, για τη συγκέντρωση χρημάτων υπέρ των πλημμυροπαθών. Οι Έλληνες ξεχωρίζουν για τα φιλάνθρωπα συναισθήματά τους. Οι πλημμύρες προξένησαν τεράστιες καταστροφές αλλά εμείς κοιτάζουμε μπροστά. Θα ξεπεράσουμε και αυτή την σκληρή δοκιμασία".

 

Ο κ. Ραντ λέει ότι έχει συζητήσει στο παρελθόν (όταν ο ίδιος κατείχε το πρωθυπουργικό αξίωμα), τηλεφωνικά, διάφορα θέματα με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Γιώργο Παπανδρέου.

 

Σε ερώτηση αν δώσει "συμβουλές" στην Αθήνα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, δεδομένου ότι ο ίδιος χειρίστηκε με επιτυχία την αντιμετώπιση της κρίσης στην Αυστραλία, ο κ. Ραντ είπε:

 

"Εμείς δεν δίνουμε συμβουλές σε ξένες κυβερνήσεις. Θα ακούσουμε προσεκτικά τι θα μας πει η ελληνική κυβέρνηση και στο βαθμό του δυνατού θα διατυπώσουμε απόψεις και θα συνεργαστούμε με την ελληνική κυβέρνηση".

 

Ο Αυστραλός υπουργός σημείωσε ότι η παρουσία της δυναμικής, πολυάριθμης ομογένειας της Αυστραλίας θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δυο χωρών. Κατά την άποψή του η Ελλάδα επιβάλλεται να αξιοποιήσει πιο αποτελεσματικά την ελληνική διασπορά στην Αυστραλία, τις ΗΠΑ και πολλές άλλες χώρες".

 

Αναφορικά με τα εθνικά μας θέματα ο κ. Ραντ διαβεβαίωσε ότι "η αυστραλιανή θέση όσον αφορά το θέμα της ΠΓΔΜ, παραμένει αμετάβλητη. Η Αυστραλία αναγνωρίζει τη χώρα αυτή με το όνομα FYROM", ενώ εκτίμησε πως σημειώνεται κάποια βελτίωση στις σχέσεις Αθήνας-Σκοπίων".

 

Σχετικά με το Κυπριακό ο κ. Ραντ αναφέρει: "Θέλουμε ειρηνική και βιώσιμη λύση, στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ. Πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η Αυστραλία εμπράκτως έχει αποδείξει το ενδιαφέρον της για λύση του Κυπριακού. Από την δεκαετία του '70 στέλνουμε εκεί αστυνομική ειρηνευτική δύναμη και ως πρωθυπουργός στήριξα τον διορισμό του Αλεξάντερ Ντάουνερ ως ειδικού συμβούλου του Γ.Γ. του ΟΗΕ για το Κυπριακό".

 

Η περιοδεία του κ. Ραντ στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, διάρκειας 13 ημερών, έχει σκοπό να προωθήσει την υποψηφιότητα της Αυστραλίας για μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

 

"Θα ενημερώσουμε την Ελλάδα και για αυτή μας την επιδίωξη", είπε ο κ. Ραντ εκφράζοντας την ελπίδα το αίτημα να αντιμετωπιστεί με συμπάθεια, ο οποίος θα φθάσει στην Αθήνα, την Τρίτη 1η Φεβρουαρίου.

 

Ο Αυστραλός υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε, επίσης, ιδιαίτερα στην επίσκεψή του στην Τουρκία.

 

"Θα συναντηθώ με τον πρωθυπουργό Ερντογάν με τον οποίον θα συζητήσω διμερή και διεθνή ζητήματα. Η Τουρκία είναι ένας σημαντικός διεθνής και φιλικός εταίρος της Αυστραλίας και οι σχέσεις μας τα τελευταία χρόνια βελτιώνονται σε θέματα ασφάλειας, άμυνας, συνεργασίας αλλά και εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας" σημείωσε.

 

Οι Αυστραλοί επισημαίνουν ότι η επίσκεψη στην Τουρκία πραγματοποιείται σε μια περίοδο, όπου σημειώνονται σημαντικές αλλαγές στην εξωτερική πολιτική της χώρας στο πλαίσιο της υποψηφιότητάς τη για ένταξη στην ΕΕ, η οποία όμως φαίνεται ότι δε θα ευοδωθεί, με αποτέλεσμα να στρέφει και πάλι την προσοχή της προς τη Μέση Ανατολή. Η Τουρκία περιγράφεται από τον κ. Ραντ ως "αναδυόμενη ενδιάμεση δύναμη η οποία μοιράζεται κοινά συμφέροντα με την Αυστραλία, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής στρατιωτικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν".

Δημοσιεύθηκε στην Οικονομία
Η αλληλεγγύη δεν είναι μονόδρομος και η Γερμανία δεν είναι έτοιμη να βελτιώσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αν όλες οι χώρες της ευρωζώνης δεν κάνουν το καθήκον τους, δήλωσε σήμερα ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.
Δημοσιεύθηκε στην Οικονομία

Οι εταιρείες που παράγουν ζωοτροφές θα πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρότερους ελέγχους ασφαλείας προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η καρκινογόνα ουσία διοξίνη δε θα εισχωρήσει στην τροφική αλυσίδα, ανέφεραν σήμερα οι υπουργοί Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από το σκάνδαλο που ξέσπασε στην Γερμανία.

Δημοσιεύθηκε στην Κόσμος

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Αλβανία Έντι Ράμα συναντήθηκε το βράδυ με τους πρεσβευτές των χωρών μελών της ΕΕ, αμέσως μετά την συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Μπαμίρ Τόπι.

Δημοσιεύθηκε στην Κόσμος
Επιβεβαιώνει η γερμανική κυβέρνηση τα δημοσιεύματα που «δίνουν και παίρνουν» το τελευταίο διάστημα και θέλουν να υπάρχει σχέδιο για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, δημοσιεύματα που αποκλίνουν από τα σχέδια της ελληνικής κυβέρνησης και τα οποία κατά καιρούς διαψεύδει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Δημοσιεύθηκε στην Οικονομία
Υπέρ του ευρω-ομολόγου τάσσεται ο Κουρτ Μπεκ, σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός στο γερμανικό ομόσπονδο κρατίδιο Ρηνανίας-Παλατινάτου και πρώην πρόεδρος του SPD.

 

"Η γερμανική κυβέρνηση θα έπρεπε να υποστηρίξει τον πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ο οποίος πρότεινε την έκδοση ευρωπαϊκών ομολόγων", είπε ο κ. Μπεκ στην εφημερίδα Bild (Μπιλντ, 24.01.11). Έτσι, θα μπορούσε να ανακοπεί η 'σπέκουλα' κατά του ευρώ ή κατά μεμονωμένων χωρών, αναφέρει ο κ. Μπεκ, προσθέτοντας ωστόσο ότι φοβάται "μήπως για το σχέδιο Γούνκερ είναι πλέον αργά".

 

Ο σοσιαλδημοκράτης πολιτικός εκτιμά ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος ορισμένες χώρες να εγκαταλείψουν το ευρώ και να επιστρέψουν στο εθνικό τους νόμισμα. "Αυτό θα ήταν μεγάλη απειλή για τη γερμανική οικονομία και θα μας δημιουργούσε τεράστια προβλήματα ως εξαγωγική χώρα", λέει ο κ. Μπεκ. Σημειώνει σχετικά ότι "ο κίνδυνος πχ να επιστρέψει η Ελλάδα στη δραχμή δεν έχει αποτραπεί".

Δημοσιεύθηκε στην Κόσμος
Η διαφορά στην οικονομική ανάπτυξη μεταξύ της Γερμανίας και της Γαλλίας από τη μία πλευρά και των υπόλοιπων χωρών της Ευρωζώνης από την άλλη, έφθασε σε νέο υψηλό επίπεδο τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία μετρήσεων Markit.
Δημοσιεύθηκε στην Οικονομία

Σήμερα επισκέπτεται τις Βρυξέλλες ο αυταρχικός ηγέτης του Ουζμπεκιστάν Ισλάμ Καρίμοφ, σε μιαν επίσκεψη για την οποία ο ίδιος δηλώνει ότι προήλθε από πρόσκληση του Χοσέ Μπαρόζο, πλην όμως οι πάντες αποποιούνται την ευθύνη... Ειδικότερα, εκπρόσωπος του Χοσέ Μπαρόζο αρνήθηκε ότι η Επιτροπή προσκάλεσε τον κ. Καρίμοφ παραπέμποντας την ευθύνη στο ΝΑΤΟ ή το Βέλγιο.

 

Οι βελγικές αρχές αρνήθηκαν ότι προσκάλεσαν τον Ουζμπέκο Πρόεδρο σημειώνοντας εξάλλου ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση υπουργού μαζί του. Το ΝΑΤΟ διέψευσε ομοίως την πρόσκληση, από τα γραφεία του Προέδρου Βαν Ρομπάι και της βαρόνης Άστον διευκρινίστηκε επίσης ότι δεν υπάρχει στην ατζέντα συνάντηση με τον κ. Καρίμοφ, ενώ αντίθετα υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον κ. Μπαρόζο, κατά ορισμένες πληροφορίες και με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ Άντερς Φογκ Ράσμουσεν.

 

Το θέμα της επίσκεψης πήρε διαστάσεις στις Βρυξέλλες, καθώς ο κ. Καρίμοφ καταγγέλλεται για την αιματοχυσία του 2005, όταν δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ εναντίον άοπλων διαδηλωτών σκοτώνοντας περίπου 1.000 άτομα. Επίσης, τα σχολεία κλείνουν την περίοδο συλλογής του μπαμπακιού για να υπάρχει διαθέσιμη παιδική εργασία στα χωράφια, ενώ ανθρωπιστικές οργανώσεις (Human Rights Watch) τον καταγγέλλουν ότι επί της Προεδρίας του «βράστηκε ζωντανός» μουσουλμάνος κρατούμενος και ότι η πρακτική των συλλήψεων και των βασανισμών είναι συνήθης στη χώρα του.

 

Η επίσκεψη έρχεται στη συνέχεια μιας περιοδείας του κ. Μπαρόζο στο Αζερμπαϊτζάν και το Τουρκμενιστάν, αλλά και σε μιαν ευαίσθητη συγκυρία - καθώς η Επιτροπή εγκαλείται για καθυστερημένα αντανακλαστικά στην περίπτωση της Τυνησίας, ενώ έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση για την επιβολή κυρώσεων στη Λευκορωσία. Για τον λόγο αυτό και στη μομφή ότι η Επιτροπή αποδίδει μεγαλύτερο βάρος στα ενεργειακά θέματα από τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Ολιβιέ Μπαγί υποστήριξε ότι «τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις θα βρεθούν ψηλά στην ατζέντα της συνάντησης. Θα αναφερθούμε σε συγκεκριμένα ελλείμματα, στην πρόοδο που έχει σημειωθεί αλλά και στις σημαντικές αδυναμίες σε κάποιους τομείς».

 

Ωστόσο, παρά την καταγγελία για ιδιοτελή στάση της Επιτροπής, κατά ορισμένες πληροφορίες, το Ουζμπεκιστάν έχει ελάχιστη αξία ως χώρα ενεργειακής προμήθειας, καθώς οι αποδόσεις των κοιτασμάτων του κατευθύνονται στη Ρωσία με την οποία είναι συμβατικά δεσμευμένο. «Αν πρόκειται να πουλήσεις τη ψυχή σου, πούλα την τουλάχιστον σε καλή τιμή» παρατήρησε ο Ά. Στρέλχαιμ από το ινστιτούτο I.C.G. και προσέθεσε πως στη δεδομένη περίπτωση όμως «δεν υπάρχει κανένα κέρδος για την ΕΕ. Είναι ακατανόητο».

Δημοσιεύθηκε στην Κόσμος
Σελίδα 55 από 69
protoselida

World Business

Βελτιώνει τις βιντεοκλήσεις με τεχνητή νοημοσύνη η Google

Βελτιώνει τις βιντεοκλήσεις με τεχνητή νοημοσύνη η Google…

Η Google ελπίζει να δώσει τέλος στις χαμηλής ποιότητας βιντεοκλήσεις χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για να...

Media

Economist: Οι αριθμοί για τους θανάτους από Covid-19 δεν λένε την αλήθεια

Economist: Οι αριθμοί για τους θανάτους από Covid-19…

Η εξάπλωση του Covid-19 μετριέται συχνά με το πόσοι άνθρωποι έχουν μολυνθεί και πόσοι έχουν...

Secret Money

 ΠOTE ΘA BΓEI TO «EPΓAΛEIO»;

ΠOTE ΘA BΓEI TO «EPΓAΛEIO»;

Aπό πέρυσι τον Σεπτέμβριο θα έπρεπε κανονικά να έχει βγει στον αέρα το εργαλείο σύγκρισης...

Τεχνολογία

Το επιβλαβές διαδικτυακό περιεχόμενο κύρια γονεϊκή ανησυχία

Το επιβλαβές διαδικτυακό περιεχόμενο κύρια γονεϊκή ανησυχία

Το επιβλαβές (βίαιο ή σεξουαλικό) περιεχόμενο θεωρείται ο σημαντικότερος κίνδυνος που αντιμετωπίζουν τα παιδιά ενώ...

Περιβάλλον

Οι περιορισμοί στην κυκλοφορία έκαναν τη γη να τρέμει λιγότερο

Οι περιορισμοί στην κυκλοφορία έκαναν τη γη να…

Τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του κορονοϊού, έχουν αρχίσει να...

Copyright © 2020 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.