Deal News Online

"Πρεμιέρα" για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων

Ξεκινά από σήμερα Πέμπτη, η υποβολή επενδυτικών σχεδίων για τα καθεστώτα γενικής επιχειρηματικότητας, περιφερειακής συνοχής, τεχνολογικής ανάπτυξης και μεγάλων επενδυτικών σχεδίων άνω των 50 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού νόμου.

 

Οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να υποβάλουν μέχρι τις 31 Μαΐου 2011 τα επενδυτικά τους σχέδια για υπαγωγή στις κατηγορίες των γενικών καθεστώτων του επενδυτικού νόμου, καταρχήν ηλεκτρονικά (στις παρακάτω ιστοσελίδες), και κατόπιν σε έντυπη μορφή στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών, που δημιουργήθηκαν για αυτό το σκοπό σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας.

 

Επίσης, στα μέσα Μαΐου αναμένεται η προκήρυξη των ειδικών καθεστώτων για την επιχειρηματικότητα των νέων και τα σχέδια συνέργειας και δικτύωσης (clusters). Η υποβολή για τα επενδυτικά σχέδια άνω των 50 εκατ. ευρώ ξεκινά αύριο (21.04.2011) και διαρκεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

 

Σημειώνεται ότι η πρώτη προκήρυξη για κατάθεση επενδυτικών σχεδίων στο νέο επενδυτικό νόμο είναι ύψους 2,24 δισ. ευρώ φοροαπαλλαγών και 800 εκατ. ευρώ επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (για το πρώτο εξάμηνο του 2011, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών καθεστώτων).

 

Οι επενδυτές καλούνται να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα κίνητρα του νέου επενδυτικού νόμου, όπως οι φοροαπαλλαγές, οι επιχορηγήσεις, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και η ευνοϊκή τραπεζική δανειοδότηση, μέσω του Εθνικού Ταμείου για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.).

 

Κάθε υποψήφιος επενδυτής έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της αίτησής του μέσω διαδικτύου. Τα έγγραφα που απαιτούνται από τους υποψήφιους επενδυτές είναι πολύ λιγότερα και τυποποιημένα, ώστε να δίνουν τη δυνατότητα για ουσιαστικό έλεγχο με αντικειμενικά κριτήρια.

 

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται και να υποβάλουν τα επενδυτικά τους σχέδια στις παρακάτω ιστοσελίδες, ακολουθώντας το σύνδεσμο "Ηλεκτρονική Υποβολή":

 

- www.mindev.gov.gr (υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας)

 

- www.investingreece.gov.gr, ("Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.")

 

- www.ependyseis.gr (Γενική Γραμματεία Επενδύσεων)

 

Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών (Γ.Ε.Ε.)

 

Με εγκύκλιό του το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εγκύκλιο παρέχει οδηγίες για την ορθή και αποδοτικότερη λειτουργία των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών (Γ.Ε.Ε.), των οποίων η σύσταση προβλέφθηκε στο άρθρο 11 παρ. 5 περ. η του νέου επενδυτικού νόμου 3908/2011 και οι αρμοδιότητες καθώς και η λειτουργία των καθορίστηκαν με Προεδρικό Διάταγμα στην έκδοση του οποίου παρέπεμψε η παράγραφος 5 του ιδίου άρθρου (άρθρο 11 του νόμου 3908/2011).

 

Σημειώνεται ότι τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών, πέραν της υποχρέωσης πληροφόρησης στο πλαίσιο του Επενδυτικού Νόμου, καθίστανται σημεία πληροφόρησης ("infodesk") για το σύνολο των επενδυτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται στη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, τα Γ.Ε.Ε. θα παράσχουν γενική πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα εν εξελίξει επενδυτικά προγράμματα ή θα παραπέμπουν τον πολίτη στο αρμόδιο γραφείο ενημέρωσης (ανάλογα με το αναπτυξιακό πρόγραμμα), παρέχοντάς του πλήρη στοιχεία επικοινωνίας για το αρμόδιο γραφείο, βάσει σχετικής λίστας. Με την ίδια διαδικασία θα αξιολογούνται τυχόν αναφορές για δυσλειτουργίες κατά την υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων, παράπονα κλπ.

 

Η στελέχωση των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών γίνεται με ευθύνη του αρμόδιου για κάθε περίπτωση φορέα και πρέπει να είναι επαρκής για την καλή λειτουργία τους (κατ' ελάχιστον 2 στελέχη). Απαραίτητο προσόν για τα στελέχη των γραφείων αυτών είναι η καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και κατά προτίμηση η κατοχή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 

Συστήνονται και λειτουργούν Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών ως εξής:


- Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

 

- Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών στο Τμήμα Αναπτυξιακού Νόμου της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

 

- Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών. Ειδικά για το νομό Δωδεκανήσου, το Γραφείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου λειτουργεί ως Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών.

 

Ποιά είναι η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων

 

Ο υποψήφιος επενδυτής εγγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων μέσω των σχετικών ιστοσελίδων που προαναφέρθηκαν. Ο υποψήφιος επενδυτής λαμβάνει προσωπικό κωδικό. Υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα τεχνοοικονομικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου και των απαιτούμενα δικαιολογητικά. Εκτυπώνει την αίτηση. Υποβάλλει σε έντυπη μορφή τον επενδυτικό φάκελο (συμπεριλαμβανομένων και των πρωτότυπων εγγράφων) στο αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών (ώρες λειτουργίας: 09.00-15.00 κατά τις εργάσιμες ημέρες). Κάθε δικαιολογητικό έγγραφο ή στοιχείο που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, πρέπει να έχει υποβληθεί και ηλεκτρονικά.

 

Οι υπάλληλοι του Γραφείου ελέγχουν την πληρότητα του φακέλου της αίτησης και εφόσον είναι πλήρης, δίνουν απόδειξη. Αν λείπουν απαραίτητα δικαιολογητικά ή στοιχεία, προσκομίζονται μέσα σε 10 ημέρες.

 

Κάθε φάκελος ελέγχεται και αξιολογείται σε 40 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσής του από τυχαίους επιλεγμένους αξιολογητές. Κατά το διάστημα αυτό, ο υποψήφιος επενδυτής μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την πορεία της αίτησής του.

 

Δημοσιεύεται στο διαδίκτυο προσωρινός πίνακας κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων με τη βαθμολογία τους. Ο υποψήφιος επενδυτής έχει δικαίωμα ένστασης μέσα σε 10 ημέρες. Η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων ολοκληρώνεται εντός 15 ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης. Αναρτάται ο τελικός πίνακας αποτελεσμάτων.

 

Σε έξι μήνες ολοκληρώνεται όλη η διαδικασία.


protoselida

Αθλητικά

Η “Δέλτα” ακύρωσε τον Μαραθώνιο του Πεκίνου

Η “Δέλτα” ακύρωσε τον Μαραθώνιο του Πεκίνου

Ο μαραθώνιος του Πεκίνου που ήταν προγραμματισμένος γι' αυτό το Σαββατοκύριακο αναβλήθηκε μέχρι νεωτέρας, δήλωσαν...

Περιβάλλον

Δράμα: Νέα δηλητηρίαση Χρυσαετού από παράνομο δόλωμα

Δράμα: Νέα δηλητηρίαση Χρυσαετού από παράνομο δόλωμα

Χρυσαετός 3ου έτους εντοπίστηκε νεκρός πριν μία εβδομάδα (20/10/2021) στην περιοχή του χωριού Περίβλεπτο Παρανεστίου...

Copyright © 2021 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.