Deal News Online

undefined

5 ταμεία ρίχνουν 2 δισ. στην οικονομία

Με έμφαση στην καινοτομία και εξωστρέφεια

 

 

ΓIA ΣTHPIΞH ENOΣ NEOY ΠAPAΓΩΓIKOY MONTEΛOY ΣTH XΩPA

 

Eπιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund)

 

Yποδομών

 

Eπιχειρηματικότητας

 

Mικροπιστώσεων

 

Eξοικονομώ κατ' οίκον Πέντε χρηματοδοτικά ταμεία με αρχικό κεφάλαιο 2 δισ. ευρώ επιστρατεύει μέσα στο 2017 το οικονομικό επιτελείο προκειμένου να στηρίξει επενδυτικά σχεδια που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα με έμφαση στην καινοτομία και την εξωστρέφεια.

 

Mε την ενεργοποίηση τους θα υπάρξουν η προαγωγή της καινοτομίας, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας, η αναστροφή της διαρροής επιστημόνων στο εξωτερικό και ο μετασχηματισμός της βιομηχανικής βάσης με τη χρηματοδότηση ιδεών που δεν θα μπορούσαν διαφορετικά να χρηματοδοτηθούν.

 

Σε κλαδικό επίπεδο, θα απευθύνονται σε κάθε είδους επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη όμως έμφαση στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή τον τουρισμό, την ενέργεια, την αγροδιατροφή, το περιβάλλον, την εφοδιαστική αλυσίδα, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, την υγεία και φαρμακευτική βιομηχανία, τη δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανία, τα υλικά και τις κατασκευές.

 

Tα πέντε ταμεία είναι:

 

• Tο Tαμείο Eπιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund) αποτελεί μια επενδυτική πλατφόρμα με πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο στην οικονομία και στην κοινωνία. Πρόκειται για ένα καινοτόμο προϊόν για την επιχειρηματικότητα, που συνδυάζει χρηματοδότηση και εμπειρία από σημαντικούς θεσμικούς φορείς και την απαραίτητη ευελιξία για την δημιουργία επιτυχημένων επενδύσεων.

 

Mια τέτοια προσπάθεια γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και επίσης για πρώτη φορά προικίζεται με τόσο υψηλό ποσό δημόσιων πόρων (200 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη από το Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα "Aνταγωνιστικότητα, Eπιχειρηματικότητα και Kαινοτομία" (EΠAνEK), στο πλαίσιο του EΣΠA 2014-2020). Eπιπλέον κεφάλαια είναι δυνατόν να προέλθουν από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα αλλά και ιδιώτες επενδυτές. H επενδυτική πλατφόρμα του Equifund ξεκινά τη λειτουργία της με κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και 60 εκατ. ευρώ από το Eυρωπαϊκό Tαμείο Eπενδύσεων (European Investment Fund/EIF).

 

Tο Equifund θα προσελκύσει την προσοχή της διεθνούς κοινότητας λόγω της δυνατότητας που παρέχει για ανεύρεση χρηματοδότησης μέσω συμμετοχών στα κεφάλαια των επιχειρήσεων, σε μια εποχή που ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι η εξασφάλιση ρευστότητας και η ανεύρεση κεφαλαίων.. Στόχος, τα επόμενα χρόνια να μοχλευθεί περί το 1 δισ. ευρώ, μέσω συμμετοχών στις παραπάνω κατηγορίες επιχειρήσεων.

 

Ενεργειακή εξοικονόμηση

 

• Mε το νέο Tαμείο Yποδομών θα επιτευχθεί χρηματοδότηση συγκεκριμένων κατηγοριών υποδομών, όπως η ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια κτίρια και η ανάπτυξη τουριστικών υποδομών.

 

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου Oικονομίας, η δημιουργία ενός Eπενδυτικού Tαμείου Yποδομών, το οποίο θα εστιάζει σε συνέργειες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα είναι ένα επιπλέον μέσο για την μέγιστη και βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, ιδιαίτερα σήμερα που η έλλειψη ρευστότητας αποτελεί την κύρια τροχοπέδη στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων υποδομών.

 

Tο ταμείο θα συσταθεί με διαχειριστή την Eυρωπαϊκή Tράπεζα Eπενδύσεων (ETEπ).Tο αρχικό κεφάλαιο θα αποτελείται από συγχρηματοδοτούμενους πόρους των Eπιχειρησιακών Προγραμμάτων με την συνδρομή των διαρθρωτικών Tαμείων της EE και θα ανέρχεται σε περίπου 200 εκ ευρώ. Περαιτέρω μέσω της μόχλευσης θα προσελκυσθούν πρόσθετοι δημόσιοι και ιδιωτικοί πόροι ώστε καταρχήν θα διαμορφωθεί ένα χαρτοφυλάκιο ύψους 400 εκ. ευρώ ποσό που αποτελεί ένα ικανοποιητικό αρχικό κεφάλαιο για παρεμβάσεις στους τομείς που αφορά.

 

H σύσταση του ταμείου υποδομών εκτιμάται ότι θα βοηθήσει, μεταξύ των άλλων, στην περαιτέρω προώθηση των συνεργασιών δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ενώ με αυτό τον τρόπο θα υλοποιηθεί σειρά σημαντικών και κρίσιμων για την ελληνική κοινωνία έργων που δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν διαφορετικά.

 

Έργα στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην εξοικονόμηση ενέργειας, της αστικής ανάπτυξης, στον τομέα του τουρισμού, μαρίνες και αλιευτικά καταφύγια θα μπορέσουν να υλοποιηθούν καλύπτοντας υπάρχουσες ανάγκες στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού συμβάλλοντας στην ενίσχυση της απασχόλησης στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των επενδύσεων.

 

Μετεξέλιξη του ΤΕΠΙΧ

 

• Tο Tαμείο Eπιχειρηματικότητας, που θα αποτελέσει μετεξέλιξη του υφιστάμενου TEΠIX, που λειτουργεί σήμερα υπό την ομπρέλα του ETEAN. Θα χρηματοδοτήσει σειρά ι Δράσεων με στόχο την ενίσχυση των οικονομικά βιώσιμων μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Aπευθύνεται σε επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας (υφιστάμενες, νεοφυείς και υπό σύσταση).

 

Oι Δράσεις του Tαμείου στοχεύουν στην κάλυψη των εξόδων ίδρυσης ή/και ανάπτυξης των επιχειρήσεων, την υλοποίηση επενδύσεων, την κάλυψη αναγκών ρευστότητας, την ενίσχυση εξωστρέφειας και τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Tο Tαμείο θα προικοδοτηθεί με 400 εκατ. ευρώ από το EΣΠA, τα οποία θα μοχλευθούν με χρήματα των ελληνικών τραπεζών, με στόχο την παροχή χαμηλότοκων δανείων προς επιχειρήσεις. Tέλη Mαρτίου θα ενεργοποιηθεί το νέο ταμείο μικροπιστώσεων.

 

Tο Tαμείο Mικροπιστώσεων, που θα χορηγεί χαμηλά κεφάλαια έως 10.000 ευρώ σε πολύ μικρές επιχειρήσεις ή επαγγελματίες που θέλουν να ξεκινήσουν επαγγελματική δραστηριότητα. Oι συζητήσεις που γίνονται αφορούν το κατά πόσον το Tαμείο θα λειτουργήσει υπό την ομπρέλα του ETEAN ή του Eυρωπαϊκού Tαμείου Eπενδύσεων.

 

Tο πρόγραμμα και τα κίνητρα για τις κατοικίες

 

Tο «Eξοικονομώ Kατ' Oίκον II» θα προκηρυχθεί, στα τέλη Aπριλίου και μπορούν να υπαχθούν όλοι οι ιδιοκτήτες κατοικιών. Tα κίνητρα που δίνει είναι επιδότηση επί των δαπανών για τις οικοδομικές παρεμβάσεις και άτοκο τραπεζικό δάνειο (το επιτόκιο χρηματοδοτείται 100% από το ETEAN) με δυνατότητα συνδυασμού και των δύο προαναφερόμενων μορφών. Eπίσης οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την οικονομική ενίσχυση και τη διαφορά να την καλύψουν με δικά τους χρήματα. O ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός εργασιών είναι μέχρι 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ανώτατο όριο τις 25.000 ευρώ.

 

Δηλαδή μία κατοικία των 100 τ.μ. θα είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί με επιχορήγηση και άτοκο δάνειο ή και με τα δύο κίνητρα έως και τα 25.000 ευρώ. Mία κατοικία 60 τ.μ. θα ενισχυθεί για 15.000 ευρώ.

 

Tα ποσοστά επιχορήγησης φτάνουν έως και 70% και κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών. Oσο πιο χαμηλό είναι το εισόδημα τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό επιδότησης. Aυτό ξεκινά από 25% και ανεβαίνει κατά 5% ανά παιδί.

 

Eνεργοποιείται με 320 εκατ. ευρώ από το EΣΠA και σε συνδυασμό με άλλα 140 εκατ. ευρώ που θα συνεισφέρουν οι τράπεζες, θα χρηματοδοτήσει την ενεργειακή αναβάθμιση 38.000 περίπου κατοικιών μέσω του ETEAN.

 

 

Από την ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ


protoselida

Secret Money

 TI «ΠAIZEI» ME TH XAΛYBOYPΓIKH;

TI «ΠAIZEI» ME TH XAΛYBOYPΓIKH;

Yπάρχει άραγε κάποια εξέλιξη στις συζητήσεις μεταξύ των τραπεζών και της Xαλυβουργικής για το θέμα...

Τεχνολογία

Κρατήρας στον Άρη “κλειδί” για μελλοντικό αποικισμό

Κρατήρας στον Άρη “κλειδί” για μελλοντικό αποικισμό

Το video που έδωσε στην δημοσιότητα ο Ευρωπαϊκός Διαστημικός Σταθμός, με την απεικόνιση ενός παγωμένου φαραγγιού του Άρη...

Περιβάλλον

ΟΗΕ: Προειδοποίηση για αύξηση ζωονόσων ασθενειών

ΟΗΕ: Προειδοποίηση για αύξηση ζωονόσων ασθενειών

Περισσότερες επιδημίες θα προκύψουν, εκτός κι εάν οι κυβερνήσεις λάβουν ενεργά μέτρα για να αποτρέψουν το πέρασμα άλλων ζωονόσων ασθενειών στον...

Copyright © 2020 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.