Deal News Online

Folli Follie: Τι προβλέπει η νέα συμφωνία εξυγίανσης

Ανοίγει ο δρόμος για αναδιάρθρωση δανείων και μετασχηματισμό της εταιρίας

 

Την καταρχήν συμφωνία με τους πιστωτές που κατέχουν το 41,2% της επιχείρησης, ανακοίνωσε η Folli Follie. Η συμφωνία αφορά τόσο στην αναδιάρθρωση των δανείων, όσο και στον μετασχηματισμό της εταιρίας, η οποία αναμένεται να σπάσει σε δύο κομμάτια.

 

Ειδικότερα, η αναδιάρθρωση του συνόλου του χρέους της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει τους Eurobonds, Swissbonds και Schuldschein, θα υποβληθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 106β/δ του ελληνικού νόμου 3588/2007 του πτωχευτικού κώδικα.

 

Η συμφωνία αναδιάρθρωσης περιλαμβάνει τα εξής:

 

1) Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου θα μεταβιβαστεί σε νεοσυσταθείσα εταιρεία («AssetsCo») η οποία θα ανήκει εξ’ ολοκλήρου στους πιστωτές της εταιρείας κατά την κύρωση της Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης από το Ελληνικό Δικαστήριο. Πρόκειται για ακίνητα, μεγάλο μέρος των οποίων είναι δεσμευμένα από το Ελληνικό Δημόσιο. Η διοίκηση της Folli Follie τα αποτιμά στα 90 εκατ. ευρώ.

 

Για να θεωρηθούν ρευστοποιήσιμα, όπως αναφέρει το in.gr,  θα πρέπει η εταιρεία να υπαχθεί σε καθεστώς εξυγίανσης κατά το άρθρο 106 β/δ). Παραμένει άγνωστο αν στην AssetsCo περιλαμβάνονται και οι μετοχές της Dufry που είναι δεσμευμένες από την ελβετική εταιρεία στο πλαίσιο της ρήτρας πώλησης των ΚΑΕ. Ο όμιλος κατέχει 930.461 μετοχές της Dufry με τρέχουσα αποτίμηση περί τα 70 εκατ. ευρώ.

 

2) οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του ομίλου που σχετίζονται με κοσμήματα, μόδα, καλλυντικά, καταστήματα και πολυκαταστήματα μεταφέρονται σε νεοσυσταθείσα εταιρεία («OpsCo») και κατά την ολοκλήρωση των δικαστικών αποφάσεων του 49% του εκδιδόμενου μετοχικού κεφαλαίου της OpsCo θα κατέχονται από την AssetsCo, δηλαδή από τους ομολογιούχους, ενώ το υπόλοιπο 51% θα το κατέχει ο όμιλος, δηλαδή η οικογένεια Κουτσολιούτσου, η Fosun και η Fidelity. 

 

Βεβαίως, το αντικείμενο της νέας εταιρείας δεν είναι ξεκάθαρο δεδομένου ότι η Folli έχει απωλέσει σειρά αντιπροσωπειών, τη συμμετοχή στα Attica Πολυκαταστήματα και η Links Of London έχει πτωχεύσει. Ουσιαστικά σήμερα έχει μείνει με τα Factory Outlets.  Το γεγονός όμως θα είναι ότι αν επικυρωθεί η διαδικασία εξυγίανσης η εταιρεία αυτή θα παραδοθεί καθαρή στους σημερινούς της μετόχους.

 

3) κατά την Ολοκλήρωση, το χρέος των 60.000.000 ευρώ επαναφέρεται ως νέο χρεωστικό μέσο που εκδίδεται από την OpsCo στους πιστωτές, με αρχικό επιτόκιο 7% (αποτελούμενο από 3% ταμειακά επιτόκια και 4% επιτόκιο PIK), αρχική διάρκεια 5 ετών και την εγγύηση της εταιρείας.

 

Η ονομαστική αξία των δανείων είναι 430 εκατ. ευρώ και η παραπάνω συμφωνία αν όλα κυλήσουν ομαλά αφήνει κάποιες ελπίδες στους ομολογιούχους για μια ικανοποιητική ανάκτηση των δανείων της τάξης του 50%.

 

Η συζήτηση για την ένταξη στο άρθρο 106 μετατίθεται για το 2020. Το σχέδιο εξυγίανσης πρέπει να ψηφιστεί στις γενικές συνελέυσεις από τα 2/3 των πιστωτών και αν δεν υπάρχει απαρτία με την πρώτη, η απαίτηση συμφωνίας υποχωρεί στο 1/3, κάτι που φαίνεται πως έχει εξασφαλίσει η εταιρεία.

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (το «Διοικητικό Συμβούλιο») της Ανώνυμης Εμπορικής Βιοτεχνικής και Τεχνικής Ανώνυμης Εταιρείας Folli Follie, με τον διακριτικό τίτλο «Όμιλος FF» (εφεξής «η Εταιρεία» ή «FF AE» και μαζί με τις θυγατρικές της, «Όμιλος») ανακοινώνει σήμερα ότι την 26η Νοεμβρίου 2019, κατέληξε σε κατ’ αρχήν συμφωνία σχετικά με τους εμπορικούς όρους για την οικονομική αναδιάρθρωση 1 της με ad hoc ομάδα πιστωτών αποτελούμενη από τους κάτωθι («Επιτροπή Μη Εξασφαλισμένων Πιστωτών»):

 

α) το δανειστή ενός δανείου Schuldschein ύψους 20.000.000 Ευρώ που λήγει το 2021 και εκδόθηκε από την FF Group Finance Luxembourg II AE (LuxCo II), εγγυημένο από την Εταιρεία (εφεξής το «20m Schuldschein») και

 

β) το δανειστή ενός δανείου Schuldschein ύψους € 31.000.000 που λήγει το 2021 και εκδόθηκε από τη LuxCo II και εγγυήθηκε από την Εταιρεία (το «31m Schuldschein» και μαζί με τα 20m Schuldschein, καλείται εφεξής «το Schuldschein»)

 

γ) ad hoc ομάδα πιστωτών από κατόχους Εγγυημένων Ανταλλάξιμων Ομολογιών εκ ποσού Ευρώ €249.500.000 1,75% λήξεως το έτος 2019 που εκδόθηκαν από την FF Group Finance Luxembourg AE και είναι εγγυημένες από την Εταιρεία («Eurobonds»), οι οποίοι μαζί συγκεντρώνουν συνολικά περίπου 26,4% του αρχικού ποσού των Ευρωομολόγων.

 

Κατόπιν διαπραγματεύσεων, η Εταιρία έχει πραγματοποιήσει τακτικές συζητήσεις με μια ανεπίσημη ομάδα πιστωτών που κατέχουν συνολικά περίπου το 34,2% από τους αρχικούς κατόχους τίτλων Ελβετικών Φράγκων 150.000.000 CHF 3.25%, που λήγουν το 2021 από την FF Group Finance Luxembourg ΙΙ Α.Ε. («LuxCo II») και είναι εγγυημένες από την Εταιρεία («Swissbonds») και περίπου το 6,7% από τους Eurobonds σχετικά με τους προτεινόμενους όρους του σχεδίου οικονομικής αναδιάρθρωσης (το «CHF GROUP»).

 

Η Επιτροπή Μη Εξασφαλισμένων Πιστωτών και το CHF GROUP κατέχουν μαζί περίπου το 41,2% του συνολικού χρέους. Σε γενικές γραμμές, η κατ ‘αρχήν συμφωνία που επετεύχθη με την Επιτροπή Μη Εξασφαλισμένων Πιστωτών περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (α) την αναδιάρθρωση του συνόλου του χρέους της Εταιρίας, το οποίο περιλαμβάνει τους Eurobonds, Swissbonds και Schuldschein, η οποία Συμφωνία Αναδιάρθρωσης θα υποβληθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (το «Ελληνικό Δικαστήριο») σύμφωνα με το άρθρο 106β/δ του ελληνικού νόμου 3588/2007 («άρθρο 106») («Ελληνικός Πτωχευτικός Κώδικας»), όπως ισχύει σήμερα («Συμφωνία Αναδιάρθρωσης»). (β) η Συμφωνία Αναδιάρθρωσης περιλαμβάνει ότι:

 

– ουσιωδώς το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου θα μεταβιβαστεί σε νεοσυσταθείσα εταιρεία («AssetsCo») η οποία θα ανήκει εξ’ ολοκλήρου στους πιστωτές της Εταιρείας κατά την κύρωση της Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης από το Ελληνικό Δικαστήριο («Ολοκλήρωση»)

 

– οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου που σχετίζονται με κοσμήματα, μόδα, καλλυντικά, καταστήματα και πολυκαταστήματα μεταφέρονται σε νεοσυσταθείσα εταιρεία («OpsCo») και κατά την Ολοκλήρωση του 49% του εκδιδόμενου μετοχικού κεφαλαίου της OpsCo θα κατέχονται από την AssetsCo, ενώ το υπόλοιπο 51% θα το κατέχει ο Όμιλος και

 

– κατά την Ολοκλήρωση, το χρέος των 60.000.000 ευρώ επαναφέρεται ως νέο χρεωστικό μέσο που εκδίδεται από την OpsCo στους πιστωτές, με αρχικό επιτόκιο 7% (αποτελούμενο από 3% ταμειακά επιτόκια και 4% επιτόκιο PIK), αρχική διάρκεια 5 ετών και την εγγύηση της Εταιρείας.

Η Εταιρεία θα εργαστεί για να προχωρήσει στην απαραίτητη διαδικασία συλλογής εγγράφων, προκειμένου να ζητήσει την συγκατάθεση από τους κατόχους τόσο των ευρωομολόγων όσο και των ελβετικών ομολόγων, αναφορικά με την παραπάνω πρόταση αναδιάρθρωσης.

 

Η Εταιρεία θα εκδώσει περαιτέρω ανακοινώσεις εν ευθέτω χρόνο σχετικά με τον λεπτομερή τρόπο με τον οποίο οι κάτοχοι των ευρωομολόγων και ελβετικών ομολόγων μπορούν να συμμετάσχουν στις αντίστοιχες διαδικασίες παροχής συγκατάθεσης.


World Business

 H «Zαχλωρού» στρέφει πάνω της το επενδυτικό ενδιαφέρον

H «Zαχλωρού» στρέφει πάνω της το επενδυτικό…

Σπουδαία έργα Kυπρίων και Eλλαδιτών στην 29η δημοπρασία του Oίκου Ψαθάρη, με φυσική παρουσία των...

Αθλητικά

UEFA: Απάντηση σε Αυγενάκη για ακρωνύμιο Β. Μακεδονίας

UEFA: Απάντηση σε Αυγενάκη για ακρωνύμιο Β. Μακεδονίας

Η UEFA απάντησε στην επείγουσα αποστολή που είχε αποστείλει ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, αλλά...

Copyright © 2021 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.