Επιχειρήσεις

Στο 31,17% το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της ΕΤΕ στην Creta Farms

Στο 31,17% από 12,17% προηγουμένως ανήλθε το συνολικό ποσοστό της Εθνικής Τράπεζας επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Creta Farms, που αντιστοιχούν σε συνολικά 9.832.266 δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε αντίστοιχο αριθμό μετοχών.

 

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έχει συνάψει την από 14.3.2018 Σύμβαση Σύστασης Ενεχύρου Επί Αύλων Κινητών Αξιών για την Εξασφάλιση Απαιτήσεων από Ομολογιακό Δάνειο με την Creta Farms και τους κ.κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι και Κωνσταντίνου Δομαζάκη, δυνάμει της οποίας συστάθηκε ενέχυρο υπέρ της Τράπεζας (υπό την ιδιότητα αυτής ως εκπροσώπου των ομολογιούχων εκ των ομολογιακών δανείων που αναφέρονται στη Σύμβαση Ενεχύρου)  αρχικώς επί συνολικά 5.601.200 κοινών ονομαστικών άυλων μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας και συγκεκριμένα 2.800.600 μετοχών της εταιρείας αποκλειστικής κυριότητας του κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι και 2.800.600 μετοχών της εταιρείας αποκλειστικής κυριότητας του κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη, και σε συνέχεια της επέκτασης του ανωτέρω ενεχύρου λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στις αρχές του έτους 2019, επί συνολικά 5.993.284 κοινών ονομαστικών άυλων μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας και συγκεκριμένα 2.996.642. μετοχών της εταιρείας αποκλειστικής κυριότητας του κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι και 2.996.642 μετοχών της εταιρείας αποκλειστικής κυριότητας του κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη, για την εξασφάλιση, μεταξύ άλλων, των πάσης φύσεως απαιτήσεων των ομολογιούχων εκ των ομολογιακών δανείων που αναφέρονται στη Σύμβαση Ενεχύρου.

 

Την 19 Δεκεμβρίου 2019 επεδόθη νομίμως διά δικαστικού επιμελητή στην εταιρεία και τους Ενεχυραστές η από 16.12.2019 επιστολή της Τράπεζας προς την Εταιρία και τους Ενεχυραστές με θέμα "Γνωστοποίηση Επέλευσης Γεγονότων Καταγγελίας και το άρθρο 14 της από 14.3.2018 Σύμβασης Σύστασης Ενεχύρου Επί Αύλων Κινητών Αξιών για την Εξασφάλιση Απαιτήσεων από Ομολογιακό Δάνειο", διά της οποίας επιστολής η Τράπεζα γνωστοποίησε στην εταιρεία και τους Ενεχυραστές την επέλευση γεγονότων καταγγελίας κατά τους όρους της Συμβάσεως Ενεχύρου και ότι ως εκ τούτου, σε εκτέλεση του όρου 14 της Σύμβασης Ενεχύρου, τα δικαιώματα ψήφου και συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις (τακτικές ή έκτακτες) της εταιρείας, τα οποία απορρέουν από τις Ενεχυριασμένες Μετοχές, ήτοι τις προαναφερθείσες 5.993.284 άυλες μετοχές εκδόσεως της εταιρείας, θα ασκούνται εφεξής από την Τράπεζα.

 

Την 20 Δεκεμβρίου 2019 επεδόθη στην Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ (η "ΕΛΚΤΑ") η από 20 Δεκεμβρίου 2019 επιστολή της Τράπεζας προς την ΕΛΚΑΤ με θέμα "Γνωστοποίηση Μεταβολής στην Άσκηση Δικαιωμάτων Ψήφου Κινητών Αξιών της Ανώνυμης Εταιρείας με την Creta Farms, σύμφωνα με το αρ. 48 του Κανονισμού Σ.Α.Τ." διά της οποίας επιστολής η Τράπεζα ενημέρωσε την ΕΛΚΑΤ ως προς τα ανωτέρω υπό σημείο 2 αναφερόμενα και αιτήθηκε από την ΕΛΚΑΤ, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 48 του Κανονισμού Σ.Α.Τ. την καταχώριση στο Σ.Α.Τ. της μεταβολής στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου ως προς τις Ενεχυριασμένες Μετοχές, ήτοι τις προαναφερθείσες 5.99.284 άυλες μετοχές εκδόσεως της εταιρείας.

 

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Εθνικής Τράπεζας, διαμορφώθηκε από 12,17 % σε 31,17% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, που αντιστοιχούν σε συνολικά 9.832.266 δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε 9.832.266 άυλες μετοχές εκδόσεως της εταιρείας.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή