Deal News Online

Ανατροπές με τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα: Θα μπορούν να δηλώνουν πτώχευση και οι ιδιώτες

Οι προϋποθέσεις, οι όροι και τα κριτήρια για τους ιδιώτες που χρωστούν

 

Όπως πτωχεύουν οι επιχειρήσεις, έτσι θα μπορούν να δηλώσουν πτώχευση και οι ιδιώτες που έχουν χρέη, προκειμένου να σώσουν την περιουσία τους.

 

Αυτό προβλέπεται στο νέο Πτωχευτικό Δίκαιο, που βρίσκεται στο τελικό στάδιο και έρχεται να φέρει πολλές ανατροπές για νοικοκυριά ή ιδιώτες που θα έχουν το δικαίωμα πια να κηρύξουν πτώχευση. Όσοι επιλέξουν ωστόσο αυτή την οδό, θα χάσουν αυτόματα όλη τους την περιουσία μέν, αλλά θα σώσουν την κύρια κατοικία τους.

 

Ειδικότερα, η ρύθμιση που δημοσίευσε το Βήμα, έχει συμπεριληφθεί στον νέο Πτωχευτικό Κώδικα προβλέπει ότι όσοι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, θα εκχωρούν την ιδιοκτησία τους σε έναν δημόσιο φορέα και θα έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν στο σπίτι τους πληρώνοντας ενοίκιο.

 

Το Δημόσιο θα αποκτά την κατοικία καταβάλλοντας στην τράπεζα την εμπορική αξία και θα συνάπτει συμβόλαιο μίσθωσης διάρκειας 12 ετών. Το ενοίκιο θα είναι συνάρτηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου και του μέσου επιτοκίου στεγαστικών δανείων.

 

Διαδικασία πτώχευσης


Τη διαδικασία πτώχευσης θα μπορεί να ζητήσει για τον εαυτό του ο ίδιος ο οφειλέτης, ενώ θα μπορούν να την εκκινήσουν και οι δανειστές του, διεκδικώντας τα οφειλόμενα.

 

Την πτώχευση θα κηρύσσει το δικαστήριο, το οποίο θα μοιράζει την περιουσία του οφειλέτη αναλογικά σε αυτούς που οφείλει. Με τη διαδικασία αυτή, θα διαγράφεται το χρέος του οφειλέτη στο σύνολό του. Δηλαδή, θα διαγράφεται και το τυχόν ποσό που απομένει ως οφειλή μετά τη ρευστοποίηση της περιουσίας του.

 

Στο έκτο κεφάλαιο του σχεδίου του νέου Πτωχευτικού Κώδικα που έχει ολοκληρώσει η κυβέρνηση περιλαμβάνονται οι νέες ρυθμίσεις για την πτώχευση των ιδιωτών και οι διατάξεις «συμβιβασμού» με τις τράπεζες και τα funds που έχουν στα χέρια τους τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια και τις υποθήκες τους που δεν είναι άλλες από την ακίνητη περιουσία των οφειλετών.

 

Η σημαντική εξέλιξη είναι ότι ένας ιδιώτης θα χάσει μέρος της περιουσίας του, θα σώσει το σπίτι που μένει αλλά ταυτόχρονα θα σβήσει το χρέος του και θα μπορεί να επανέλθει στο επιχειρηματικό και γενικά οικονομικό γίγνεσθαι.

 

Με βάση το κείμενο του νέου πλαισίου, το τελικό σχέδιο, η βασική ιδέα είναι ότι ο οφειλέτης θα μπορεί να κάνει μία νέα αρχή, αφού αποδεχθεί να ρευστοποιηθεί το σύνολο της περιουσίας του, συμπεριλαμβανομένου και του σπιτιού του, με αντάλλαγμα τη διαγραφή όλων των χρεών.

 

Στην περίπτωση όμως που πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δίνεται η δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας. Η βασική διαφωνία με τους θεσμούς αφορά πτυχές αυτής της μορφής προστασίας, καθώς θεωρούν ότι ενισχύεται ο ηθικός κίνδυνος.

 

Στα 3 χρόνια


Στα πρώτα τρία χρόνια ο ενοικιαστής θα μπορεί, εφόσον το θέλει, να αιτηθεί τη μετατροπή της σύμβασης σε μίσθωση με δικαίωμα επαναγοράς 20ετούς διάρκειας. Εφόσον καταβάλει το σύνολο των μισθωμάτων, το σπίτι θα περιέρχεται στην κατοχή του. Η σύμβαση θα καταγγέλλεται εφόσον δεν πληρωθούν τρία ενοίκια και το χρέος αυτό δεν καλυφθεί έως και έναν μήνα μετά την όχληση του μισθωτή.

 

Παράλληλα όσοι ανήκουν στις πιο ευάλωτες ομάδες, θα μπορούν να λαμβάνουν και επιδότηση μέρους του ενοικίου από το Δημόσιο. Το ύψος αυτού του βοηθήματος δεν προσδιορίζεται. Οι προϋποθέσεις για τη λήψη του είναι οι εξής:

 

• Το οικογενειακό εισόδημα, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού δεν υπερβαίνει κάποιο όριο (μέχρι 36 χιλ. € για πενταμελή οικογένεια),

 

• Το υπόλοιπο της οφειλής από το στεγαστικό δάνειο πριν την αναδιάρθρωση δεν υπερβαίνει κάποιο όριο (μέχρι 200.000 € ανά πιστωτή),

 

• Η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας δεν υπερβαίνει κάποιο όριο

 

• Η αντικειμενική αξία της λοιπής ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη δεν υπερβαίνει κάποιο όριο (αντικειμενική αξία μέχρι 150 χιλ. €), και

 

• Η συνολική αξία της κινητής περιουσίας του οφειλέτη δεν υπερβαίνει κάποιο όριο (μέχρι 40 χιλ. €)

 

Οριστική απαλλαγή από τα χρέη

 

1. Ο οφειλέτης απαλλάσσεται πλήρως από κάθε οφειλή προς τους πτωχευτικούς πιστωτές εφόσον παρέλθουν xx μήνες (σ.σ. δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί ο χρόνος αλλά θα είναι κατυά τις πληροφορίες μικρότερος των 12 μηνών) από την υποβολή της αίτησης πτώχευσης, και xx μήνες από την κήρυξη της πτώχευσης ή την καταχώρηση της παραγράφου 4 του άρθρου 3, εκτός εάν εντός της παραπάνω προθεσμίας υποβληθεί προσφυγή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον κατά της απαλλαγής του. Η απαλλαγή έχει ως συνέπεια και την παύση των στερήσεων δικαιωμάτων τις οποίες συνεπάγεται η πτώχευση.

 

2. Σε περίπτωση που η προθεσμία της παραγράφου 1 λήγει εντός πενταετίας από προηγούμενη απαλλαγή του οφειλέτη, τότε η απαλλαγή σύμφωνα με το παρόν άρθρο επέρχεται στην πέμπτη επέτειο της προηγούμενης απαλλαγής.

 

Διμερείς συμφωνίες αναδιάρθρωσης με χρηματοδοτικό φορέα

 

Ακόμη, ιδιαίτερη σημασία και μεγάλο ειδικό βάρος έχει ο καθορισμός της διαδικασίας συμβιβασμού των οφειλετών με τις τράπεζες ή τα funds που έχουν αγοράσει τα δάνεια του. Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:

 

1. Αίτηση μπορεί να υποβληθεί για την κατάρτιση συμφωνίας αναδιάρθρωσης με ένα και μόνο χρηματοδοτικό φορέα. Η υποβολή αίτησης ή η κατάρτιση συμφωνίας αναδιάρθρωσης με ένα χρηματοδοτικό φορέα δεν συνιστά κώλυμα για την υποβολή αίτησης ή για την κατάρτιση διμερούς ή πολυμερούς αναδιάρθρωσης άλλων οφειλών του ιδίου οφειλέτη.

 

2. Στην περίπτωση αυτή ο οφειλέτης υποβάλλει την αίτηση του άρθρου 116. Ως προς την αξία ακινήτων που δηλώνονται στην αίτηση, εάν ο πιστωτής στον οποίο απευθύνεται η αίτηση έχει υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης επί ακινήτου, η αξία του ακινήτου αυτού ορίζεται η εγγεγραμμένη ως εμπορική του αξία στα βιβλία του πιστωτή.

 

3. Η αίτηση, η παροχή στοιχείων, η διαδικασία διαπραγμάτευσης και η τυχόν επιτευχθείσα συμφωνία ή η αποτυχία αυτής παραμένουν εμπιστευτικά μεταξύ του οφειλέτη και του χρηματοδοτικού φορέα στον οποίον απευθύνονται και δεν κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο, των λοιπών χρηματοδοτικών φορέων, του Δημοσίου ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, με εξαίρεση τυχόν στοιχεία τα οποία παρέχονται στην βάση ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. Κατά συνέπεια η άδεια πρόσβασης της παραγράφου 7 του άρθρου 116 παρέχεται μόνο στην χρηματοδοτικό φορέα στον οποίο απευθύνεται η αίτηση, όπως ειδικότερα προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 120, χωρίς να ισχύει ως άδεια κοινοποίησης προς άλλους συμμετέχοντες πιστωτές σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 116.

 

4. Για την αναδιάρθρωση οφειλών του παρόντος άρθρου απαιτείται μόνο η συμφωνία του οφειλέτη και του χρηματοδοτικού φορέα προς τον οποίο απευθύνεται η αίτηση.

 

5. Οι χρηματοδοτικοί φορείς δύνανται να επιλέγουν μαθηματικό τύπο για την παραγωγή προτάσεων αναδιάρθρωσης σε διμερή βάση και να τυποποιούν τους λοιπούς όρους των συμβάσεων αυτών, συμπεριλαμβανομένων των όρων καταγγελίας και των συνεπειών τους.

 

6. Η συμφωνία αναδιάρθρωσης δεν έχει οποιαδήποτε συνέπεια ή επίπτωση στις απαιτήσεις των λοιπών χρηματοδοτικών φορέων, του Δημοσίου ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται στις διμερείς συμφωνίας αναδιάρθρωσης οφειλών οι διατάξεις του δεκάτου κεφαλαίου.

 

8. Σε περίπτωση που η διμερής συμφωνία αναδιάρθρωσης οφειλών αφορά στεγαστικό δάνειο το οποίο εξασφαλίζεται με την κύρια κατοικία του οφειλέτη (όπως ορίζεται στο εδάφιο 1(δ) του άρθρου 163), τότε θα παρέχεται επιδότηση των οφειλομένων δόσεων υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

a. Το οικογενειακό εισόδημα, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού δεν υπερβαίνει κάποιο όριο (μέχρι 36 χιλ. € για πενταμελή οικογένεια),

 

b. Το υπόλοιπο της οφειλής από το στεγαστικό δάνειο πριν την αναδιάρθρωση δεν υπερβαίνει κάποιο όριο (μέχρι 200.000 € ανά πιστωτή),

 

c. Η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας δεν υπερβαίνει κάποιο όριο

 

d. Η αντικειμενική αξία της λοιπής ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη δεν υπερβαίνει κάποιο όριο (αντικειμενική αξία μέχρι 150 χιλ. €), και

 

e. Η συνολική αξία της κινητής περιουσίας του οφειλέτη δεν υπερβαίνει κάποιο όριο (μέχρι 40 χιλ. €)

 

9. Η υποβολή αίτησης για την επιδότηση δόσης συνεπάγεται ως προς το δημόσιο την παροχή άδειας για την πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του οφειλέτη σύμφωνα με τις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 116.

 

10. Η επιδότηση θα ισούται προς [ ].

 

11. Σε περίπτωση καταγγελίας της αναδιαρθρωμένης οφειλής από τον χρηματοδοτικό φορέα παύει αυτοδικαίως η επιδότηση των δόσεων που οφείλονται μετά την ισχύ της καταγγελίας.

 

12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται κάθε ειδικότερα θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την διαδικασία αίτησης για την παροχή της επιδότησης δόσης της παραγράφου 8, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την διασταύρωση στοιχείων, την επικοινωνία με τον δικαιούχο και τον πιστωτή και καταβολής της.


Secret Money

INTRAKAT: Tι θα «ψάξει» στην πίτα των43,4 δισ. projects

INTRAKAT: Tι θα «ψάξει» στην πίτα των43,4 δισ.…

Tον νέο ισχυρό πυλώνα στην κατασκευαστική αγορά φιλοδοξεί να αποτελέσει η Intrakat, διεκδικώντας ό,τι project...

Αυτοκίνητο

O ΗΡΩΝ και η Volvo Car Hellas ενώνουν τις δυνάμεις τους για την Ηλεκτροκίνηση

O ΗΡΩΝ και η Volvo Car Hellas ενώνουν…

Τη συνεργασία τους στον τομέα της ηλεκτροκίνησης ανακοινώνουν η εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ενέργειας ΗΡΩΝ...

Τουρισμός

ΕΟΤ: Press trip προβολής Χίου στο Ισραήλ

ΕΟΤ: Press trip προβολής Χίου στο Ισραήλ

Η Υπηρεσία ΕΟΤ Ισραήλ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου οργάνωσε την προηγούμενη εβδομάδα...

Copyright © 2021 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.