Deal News Online

Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για το νέο μισθολόγιο των εφοριακών

Τι προβλέπει

 

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Μισθολόγιο και ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων(ΑΑΔΕ)».

 

Με το υπόψη σχέδιο νόμου, θεσπίζεται από 1/6/2021 νέο μισθολόγιο για το προσωπικό της ΑΑΔΕ, καθώς και τους μετακλητούς υπαλλήλους και συμβούλους και συνεργάτες του διοικητή της ΑΑΔΕ (δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του ο διοικητής της ΑΑΔΕ, ο πρόεδρος, τα μέλη και ο εμπειρογνώμονας του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ).

 

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει ειδική αμοιβή από 100 έως 2.200 ευρώ ανά βαθμό θέσης εργασίας, καθώς επίσης επιπλέον απολαβές για υπερβάσεις του υποχρεωτικού ωραρίου.

 

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα προσαύξησης του χορηγούμενου επιδόματος απομακρυσμένων – παραμεθορίων περιοχών (έως 500 ευρώ τον μήνα), διαμορφώνονται ελάχιστα όρια αποδοχών, με τη μορφή διατήρησης ως προσωπικής διαφοράς του υφιστάμενου ύψους καταβαλλόμενων αποδοχών σε περίπτωση μείωσης, λόγω της εφαρμογής του νέου μισθολογίου, σε σχέση με αυτές που ελάμβαναν οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ προ της έναρξης ισχύος του νέου καθεστώτος.

 

Η εν λόγω ρύθμιση καταλαμβάνει επίσης υπαλλήλους της ΑΑΔΕ που είναι αποσπασμένοι σε άλλους φορείς, αλλά και υπαλλήλους προέλευσης από άλλους φορείς που μετακινούνται, αποσπώνται, μετατίθενται ή μετατάσσονται στην ΑΑΔΕ.

 

Με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου:

 

1. Προβλέπεται για την εργασία καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου (υπερωριακή απασχόληση), ότι:

 

- Εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, κατά τα ειδικώς οριζόμενα.

 

- Αυξάνονται, ανά υπάλληλο, οι ώρες απασχόλησης καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για απογευματινή υπερωριακή εργασία σε μέχρι εκατόν πενήντα (150) ώρες ανά εξάμηνο, από εκατόν είκοσι (120) ώρες που ισχύει σήμερα (ν. 4354/2015).

 

- Καθορίζεται, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ο αριθμός των ωρών νυκτερινής, Κυριακών, πέραν του πενθημέρου και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών εργασίας των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων σχετικών πιστώσεων.

 

- Προσαυξάνεται κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), η ωριαία αμοιβή μετά την 22η ώρα, για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών πέραν του πενθημέρου.

 

- Προβλέπεται, για τις αναφερόμενες περιπτώσεις αποφάσεων του διοικητή της ΑΑΔΕ, σχετικά με τον καθορισμό υπερωριακής εργασίας καθ' υπέρβαση και προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, η αναδρομική ισχύς τους κατά τα ειδικώς οριζόμενα.

 

2. Εισάγονται εξαιρέσεις από τις γενικές διατάξεις περί αμοιβών συλλογικών οργάνων, για τα μέλη των συλλογικών οργάνων που συγκροτούνται:


- Για την ανάθεση συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών με αναθέτουσα αρχή την Α.Α.Δ.Ε. κατά τα ειδικώς οριζόμενα.

 

- Στο πλαίσιο υλοποίησης έργων και δράσεων που κρίνονται ως μείζονος σημασίας για την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της ΑΑΔΕ και της καλύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αναπτυξιακού χαρακτήρα, καθώς και έργων και δράσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κατά τα ειδικώς οριζόμενα.

 

- Επίσης, διευρύνονται οι ισχύουσες για ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΟΤΑ εξαιρετικές περιπτώσεις αμοιβόμενων συλλογικών οργάνων (ν. 4354/2015), εφαρμοζόμενων και για την ΑΑΔΕ.

 

- Εξομοιώνονται, ως προς την ωριαία αποζημίωση αναλόγως των ωρών διδασκαλίας, οι υπάλληλοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας (ΦΟ.Τ.Α.), με τα μέλη του Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, εξαιρούμενων των υπαλλήλων που συμμετέχουν ως μέλη της Ομάδας Μόνιμων Εκπαιδευτών της ΦΟ.Τ.Α.

 

3. Εξειδικεύεται, κατ' εφαρμογή διατάξεων του ν. 4389/2016 περί, μεταξύ άλλων, σύστασης της ΑΑΔΕ, η μεθοδολογία χορήγησης "Βραβείου Επίτευξης Στόχων" (χορήγηση βραβείων και επιπλέον ανταμοιβής) που καταβάλλεται, ετησίως, υπό τους προβλεπόμένους όρους και προϋποθέσεις, στους υπαλλήλους της, σύμφωνα και με τα ειδικώς οριζόμενα για το ανώτατο όριο καταβολής κάθε βαθμού ευθύνης.

 

Παρέχονται εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση αποφάσεων εφαρμογής των ανωτέρω, καθώς και για τη δυνατότητα αναπροσαρμογής των προβλεπόμενων συντελεστών για τον υπολογισμό των ειδικών αμοιβών ανά βαθμό ευθύνης, κατά τα ειδικώς οριζόμενα.

 

4. Παρατίθενται διατάξεις σχετικά με το ανώτατο όριο αποδοχών, την ευθύνη των εκκαθαριστών μισθοδοσίας των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και γενικές ρυθμίσεις για θέματα αποδοχών [π.χ. καταβολή αποδοχών (συμπεριλαμβάνεται η ειδική αμοιβή) σε περίπτωση διαθεσιμότητας, αργίας κ.λπ.].

 

Καθορίζονται, κατά περίπτωση, για τις αναφερόμενες κατηγορίες υπαλλήλων, διάφορα μισθολογικά ζητήματα και ειδικότερες προϋποθέσεις αυτών (χορήγηση της ειδικής αμοιβής, των αποδοχών και επιδομάτων του Κεφαλαίου Α' του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου που αντιστοιχούν στην οργανική τους θέση ή αυτών της θέσης στην οποία αποσπώνται, διατήρηση της προσωπικής διαφοράς, κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια, θέσεις εργασίας και βαθμούς για τη βεβαίωση επίτευξης των στόχων).

 

5. Εισάγονται μεταβατικές και ειδικές διατάξεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου. Ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων, η i) εφαρμογή τυχόν ευμενέστερων μισθολογικών όρων (υπό τις οριζόμενες εξαιρέσεις), κατόπιν τροποποίησης διατάξεων άλλων νόμων, και στο προσωπικό της ΑΑΔΕ, ii) καταβολή αποδοχών υπαλλήλων που είναι, κατά την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, αποσπασμένοι σε φορέα εκτός ΑΑΔΕ ή αποσπώνται σε αυτόν μετά την έναρξη ισχύος του.

 

6. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν. 4389/2016 σε σχέση με τη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης προϊσταμένων της ΑΑΔΕ, καθώς και του Συστήματος Βαθμολογικής Κατάταξης της Α.Α.Δ.Ε., βάσει των αναφερόμενων κριτηρίων, πέραν των οποίων δύναται να εισαχθούν νέα κατά τα ειδικώς οριζόμενα.

 

7. Προβλέπεται, η πρόσληψη στην ΑΑΔΕ, συνολικά, διακοσίων σαράντα δύο (242) ατόμων των αναφερόμενων κατηγοριών και κλάδων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.), για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών σε προσωπικό, που δημιουργούνται από τον σχεδιασμό, εκτέλεση, υλοποίηση και παρακολούθηση των μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων και έργων δημοσίων επενδύσεων της ΑΑΔΕ, χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με διάρκεια απασχόλησης τριάντα έξι (36) μηνών.

 

Από τις διατάξεις του νομοσχεδίου προκύπτει ετήσια δαπάνη 48 εκατ. ευρώ κατ' εφαρμογή του νέου μισθολογίου, συνολική δαπάνη 13,2 εκατ. ευρώ για 36 μήνες λόγω της πρόσληψης προσωπικού ι.δ.ο.χ., για τον σχεδιασμό, εκτέλεση, υλοποίηση και παρακολούθηση των προγραμμάτων και έργων της ΑΑΔΕ που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εφάπαξ δαπάνη 860.000 ευρώ από την εφαρμογή της διάταξης για τα ελάχιστα όρια αποδοχών (προσωπική διαφορά).


Media

Έρχεται το 20ο Athens Technopolis Jazz Festival

Έρχεται το 20ο Athens Technopolis Jazz Festival

Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει την 20η διοργάνωση του Athens Technopolis Jazz Festival και τη...

Αθλητικά

Ανοίγει από αύριο το σύνολο του ερασιτεχνικού αθλητισμού

Ανοίγει από αύριο το σύνολο του ερασιτεχνικού αθλητισμού

Από αύριο Δευτέρα, 10 Μαΐου, επιτρέπεται πλέον η λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις και σε...

Τεχνολογία

ΕΑΠ: Διαδικτυακό συνέδριο για την εκπαιδευτική μέθοδοSTE(A)M

ΕΑΠ: Διαδικτυακό συνέδριο για την εκπαιδευτική μέθοδοSTE(A)M

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο(ΕΑΠ)συνδιοργανώνει από σήμερα, μια μεγάλη επιστημονική συνάντηση με χιλιάδες συμμετοχές και επιστήμονες από διαφορετικά...

Copyright © 2021 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.