Οικονομία

Μεταβιβάσεις ακινήτων με ένα κλικ – Ποια η διαδικασία πώς θα γίνονται οι πληρωμές

 

Ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέσω της οποίας θα υποβάλλονται οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων υπολογίζεται να «ανοίξει» την επόμενη εβδομάδα, αλλάζοντας ριζικά τα όσα γνωρίζαμε έως σήμερα. Η διαδικασία αυτή θα μειώσει αισθητά τον χρόνο διεκπεραίωσης των υποθέσεων φορολογίας μεταβιβάσεων ακινήτων, η οποία είναι χρονοβόρα και κοστίζει σε ταλαιπωρία των συμβαλλόμενων μερών.

 

Η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων θα είναι προαιρετική έως τις 31 Μαΐου, ενώ από την 1η Ιουνίου 2021 θα καταστεί υποχρεωτική: Οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώνουν τη διαδικασία της μεταβίβασης χωρίς να μεταβούν στην εφορία, αλλά ακολουθώντας μόνο μια απλή διαδικασία μέσω του υπολογιστή τους. Μάλιστα, η ΔΟΥ θα εγκρίνει την υποβολή της δήλωσης του φόρου μεταβίβασης ακόμη και μέσα στην ίδια μέρα, χωρίς να χρειάζεται πολυήμερη αναμονή. Για τη διαδικασία θα είναι απαραίτητοι οι κωδικοί Taxis του πωλητή, του αγοραστή και του συμβολαιογράφου. Εντός του τρέχοντος έτους, στην πλατφόρμα υπάρχει η πρόθεση να προστεθούν περισσότερες υπηρεσίες, όπως για γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές, αλλά και για άλλες περιπτώσεις, όπως η σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας σε ακίνητο, ή ακόμη και οι χρηματικές δωρεές.

 

Τι ισχύει σήμερα για τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων

 

Σήμερα, υπάρχει μια χρονοβόρος διαδικασία που προβλέπει τη χειρόγραφη συμπλήρωση των δηλώσεων και των συνυποβαλλόμενων φύλλων υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών εγγράφων, το «σκανάρισμα» των δηλώσεων, των φύλλων υπολογισμού και των δικαιολογητικών και την ένα προς ένα αποστολή τους, μέσω e-mail, στην αρμόδια ΔΟΥ ή την ταχυδρομική αποστολή του φακέλου με τις δηλώσεις, τα φύλλα υπολογισμού και τα δικαιολογητικά στη ΔΟΥ ή την αυτοπρόσωπη μετάβαση του φορολογούμενου για την κατάθεση του φακέλου με τις δηλώσεις και τα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο της ΔΟΥ.

 

Η ηλεκτρονική διαδικασία θα ξεκινά και θα ολοκληρώνεται στο γραφείο του συμβολαιογράφου. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορολογούμενος που προχωρά σε αγορά ακινήτου δεν θα χρειάζεται να επισκέπτεται την αρμόδια ΔΟΥ για να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς η δήλωση φόρου μεταβίβασης θα συντάσσεται και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, στο σύστημα TAXISnet, από τον συμβολαιογράφο, ενώ η διασταύρωση, ο έλεγχος και η επαλήθευση των δηλούμενων στοιχείων θα γίνονται αυτόματα από το σύστημα.

 

Όλα από το γραφείο του συμβολαιογράφου

 

Η ηλεκτρονική δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων θα συντάσσεται από τον συμβολαιογράφο ανά αγοραστή και ανεξαρτήτως από το πλήθος πωλητών ή τον αριθμό προς αγορά ακινήτων και θα υποβάλλεται στην εφαρμογή από τους συμβαλλομένους. Η αξία για τον υπολογισμό του φόρου θα υπολογίζεται από τον συμβολαιογράφο, όπως γίνεται μέχρι σήμερα, με τα φύλλα υπολογισμού ή το ΑΤΑΚ του ακινήτου, όπου υπάρχει.

 

Η ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα της υποβαλλόμενης δήλωσης και των συνυποβαλλόμενων φύλλων υπολογισμού αξιών αυτής θα ανήκει αποκλειστικά στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι θα αποδέχονται το περιεχόμενο της δήλωσης με την υποβολή της μέσω του TAXISNet. Όλες αυτές οι διαδικασίες θα ισχύουν κι όταν υποβάλλεται αίτηση για απαλλαγή λόγω πρώτης κατοικίας. Η ευθύνη για την υποβολή του σχετικού αιτήματος θα ανήκει αποκλειστικά στον αγοραστή.

 

Η e- υποβολή της δήλωσης ΦΜΑ

 

Η υποβολή της δήλωσης ΦΜΑ με τη νέα «ηλεκτρονική διαδικασία» θα καταστεί υποχρεωτική από την 1η/6/2021. Μέχρι την 31η/5/2021 η διαδικασία υποβολής της δήλωσης ΦΜΑ θα πραγματοποιείται είτε με τη νέα ηλεκτρονική διαδικασία είτε σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα διαδικασία. Όπως γίνεται αντιληπτό, η νέα διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων θα απαλλάξει από τη γραφειοκρατία, μεταξύ άλλων, και όσους φορολογούμενους δικαιούνται απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης λόγω αγοράς πρώτης κατοικίας. Η υποχρέωση προσέλευσης στην αρμόδια ΔΟΥ για την υποβολή του πλήθους των δικαιολογητικών που απαιτούνται να προσκομιστούν προκειμένου να κατοχυρωθεί η απαλλαγή (για εκ νέου υποβολή χειρόγραφα συμπληρωμένης δήλωσης αναλυτικής κατάστασης ακινήτων, την υποβολή εγγράφων που αποδεικνύουν τη μόνιμη κατοικία του φορολογούμενου κ.λπ.) θα καταργηθεί.

Πώς θα εξοφλείται ο φόρος

 

Σε κάθε περίπτωση, μετά τον ηλεκτρονικό έλεγχο που θα διενεργείται από το σύστημα στην υποβληθείσα δήλωση θα βεβαιώνεται ο τυχόν προκύπτων φόρος και θα εκδίδεται η Ταυτότητα Οφειλής (Τ.Ο.) για την καταβολή του. Ο αγοραστής θα πρέπει να καταβάλει τον φόρο εφάπαξ με τη χρήση της Τ.Ο.:

 

- είτε μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας σε ηλεκτρονική εφαρμογή που υπάρχει στο σύστημα TAXISnet

 

- είτε σε οποιοδήποτε υποκατάστημα τράπεζας ή των ΕΛΤΑ

 

- είτε μέσω e-banking.

 

Η εξόφληση του τυχόν βεβαιωθέντος φόρου θα εξακολουθεί να αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή