Deal News Online

Σχετικά με: Πειραιώς

Πτωτικά ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στον απόηχο της άρσης των περιορισμών στις χρηματιστηριακές συναλλαγές, οι οποίοι είχαν επιβληθεί το καλοκαίρι.

Δημοσιεύθηκε στην Αγορές

Έκανε «γερό μπάσιμο» σε Πειραιώς και Alpha

Δημοσιεύθηκε στην Τράπεζες
Την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015 θα υλοποιηθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των 8.672.163.482 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, σε συνέχεια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση, όπως αποφάσισε η διοικούσα επιτροπή του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνεδρίασή της την Πέμπτη.
Δημοσιεύθηκε στην Τράπεζες

Έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιογοράς πήρε το ενημερωτικό δελτίο της Τράπεζας Πειραιώς.

Δημοσιεύθηκε στην Τράπεζες

Πριν από  λίγο έκλεισε  το βιβλίο προσφορών της Τράπεζας Πειραιώς.

Δημοσιεύθηκε στην Τράπεζες
Στα 3,509 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας Πειραιώς στο α΄ εξάμηνο, συμπεριλαμβανομένου του έκτακτου λογιστικού κέρδους ύψους 3,81 δισ. ευρώ από την απόκτηση των θυγατρικών των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα.

 

Οι προβλέψεις για επισφάλειες ανήλθαν στα 1,054 δισ. ευρώ ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα 734 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο.

 

Αναλυτικά:

 

• Τα καθαρά έντοκα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €734 εκατ το 1ο 6μήνο 2013. Αξίζει να σημειωθεί η θετική επίπτωση στα έντοκα έσοδα από τον περιορισμό της χρήσης του μηχανισμού ELA (ρευστότητα μόλις €0,5 δισ στις 30.06.13), αλλά και από την αποκλιμάκωση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων.

 

• Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €122 εκατ, με το 88% αυτών να προέρχεται από προμήθειες εμπορικής τραπεζικής.

 

• Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €956 εκατ, εξαιρουμένης της αρνητικής υπεραξίας εξαγορών ύψους €3.810 εκατ

 

• Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε σε €644 εκατ, εκ των οποίων €347 εκατ δαπάνες προσωπικού, €237 εκατ γενικά διοικητικά έξοδα και €60 εκατ αποσβέσεις και λοιπά έξοδα. Στο λειτουργικό κόστος συμπεριλαμβάνονται έκτακτες επιβαρύνσεις €17 εκατ λόγω της λειτουργικής ενοποίησης και των εξαγορών.

 

• Τα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη του 1ου 6μήνου 2013 διαμορφώθηκαν στα €308 εκατ, ενώ χωρίς τα έκτακτα έξοδα ενοποίησης ανήλθαν σε €325 εκατ (εξαιρουμένης και της αρνητικής υπεραξίας εξαγορών ύψους €3.810 εκατ).

 

• Οι προβλέψεις για δάνεια διαμορφώθηκαν σε €1.054 εκατ ή 2,8% επί των μεικτών δανείων σε ετησιοποιημένη βάση.

 

• Τα προ φόρων αποτελέσματα του 1ου 6μήνου 2013 διαμορφώθηκαν σε -€857 εκατ, εξαιρουμένης της αρνητικής υπεραξίας εξαγορών.

 

• Για τον καθορισμό της εύλογης αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των εγχώριων δραστηριοτήτων των κυπριακών τραπεζών, της ATEbank, καθώς και της Millennium Bank Ελλάδος, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος επιμερισμού του κόστους αγοράς (Purchase Price Allocation), εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες διατάξεις του ΔΠΧΑ3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων». Η συνολική αρνητική υπεραξία (negative goodwill) ανήλθε σε €3.810 εκατ.

 

• Συμπεριλαμβανομένης της αρνητικής υπεραξίας, τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε €2.953 εκατ, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες τα αναλογούντα στους μετόχους για το 1ο 6μήνο 2013, τα οποία ενσωματώνουν θετικό αναβαλλόμενο φόρο €559 εκατ (κυρίως από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή από το 20% στο 26% από την 01.01.13), διαμορφώθηκαν σε €3.509 εκατ.

 

Μεγέθη και Παρουσία 30 Ιουνίου 2013

 

• Το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €95,0 δισ στο τέλος Ιουνίου 2013.

 

• Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών διαμορφώθηκαν σε €75,7 δισ, με τα επιχειρηματικά δάνεια να αντιπροσωπεύουν το 65%, τα στεγαστικά το 24% και τα καταναλωτικά το 11%.

 

• Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε €54,7 δισ, με τις καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως αποτελούν το 38% του συνόλου.

 

• Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 116% στο τέλος Ιουνίου 2013, ενώ ο δείκτης καθαρής χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα (χωρίς τα ομόλογα EFSF που έχουν χρησιμοποιηθεί ως κάλυμμα για την άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ) στο 12% επί του ενεργητικού.

 

• Ο δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε στο 33% τον Ιούνιο 2013, ο δε δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από συσσωρευμένες προβλέψεις ήταν στο 49%. Ο δείκτης σωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο των δανείων ανήλθε στο 16,3%.

 

• Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους €8,4 δισ ανήλθαν στο τέλος Ιουνίου 2013 στα €9,5 δισ και ο συνολικός δείκτης επάρκειας κεφαλαίων του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 14,0%.

 

• Το δίκτυο καταστημάτων στο τέλος Ιουνίου 2013 αριθμούσε 1.718 μονάδες, με 1.280 καταστήματα στην Ελλάδα και 438 σε 9 χώρες στο εξωτερικό. Το ανθρώπινο δυναμικό στις 30.06.13 αριθμούσε 24.743 άτομα, 18.591 στην Ελλάδα και 6.152 στο εξωτερικό.

 

Δηλώσεις διοίκησης

 

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΔΣ της τράπεζας, Μιχάλης Σάλλας: «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των 4 συστημικών τραπεζών (σε συνδυασμό με το απόθεμα κεφαλαίων του ΤΧΣ), μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε ότι θα ανταπεξέλθουν στην προσπάθεια εξασφάλισης πόρων για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας με ανταγωνιστικούς όρους.

 

Η Τράπεζα Πειραιώς, μετά την επιτυχή αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την εμπιστοσύνη των ιδιωτών επενδυτών που κάλυψαν το 20% της αύξησης, επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης μέχρι το τέλος του έτους των πρόσφατων εξαγορών, στην υλοποίηση του προγράμματος αξιοποίησης συνεργιών και στην ακόμη αποτελεσματικότερη διαχείριση του δανειακού χαρτοφυλακίου σε καθυστέρηση, εισάγοντας νέες λύσεις, με σκοπό τη διασφάλιση της κεφαλαιακής βάσης, αλλά και τη στήριξη της βιωσιμότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και την ανακούφιση των νοικοκυριών».

 

Ο CEO του ομίλου, Σταύρος Λεκκάκος, τόνισε: «Η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε στα τέλη Ιουνίου 2013 τη Millennium Bank Ελλάδος, ολοκληρώνοντας τον κύκλο εξαγορών που ξεκίνησε ένα χρόνο πριν με την ΑΤΕbank, και έχει μερίδιο 30% της ελληνικής τραπεζικής αγοράς. Η Τράπεζα κινείται με ταχύτητα ως προς την ενοποίηση συστημάτων και λειτουργιών των τραπεζικών δραστηριοτήτων που απέκτησε, ώστε να αποδώσουν νωρίτερα οι συνέργιες κόστους, χρηματοδότησης και εσόδων. Ήδη, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η ενοποίηση της ΑΤΕbank, καθώς και των εγχώριων δραστηριοτήτων της Ελληνικής Τράπεζας. Επόμενος στόχος είναι η ενοποίηση των ελληνικών δραστηριοτήτων της Τράπεζας Κύπρου και της CPB εντός του 4ου 3μήνου του τρέχοντος έτους, καθώς και της Millennium Bank Ελλάδας έως το τέλος του 1ου 3μήνου 2014.

 

Όσον αφορά τη χρηματοοικονομική δομή του Ομίλου Πειραιώς στις 30 Ιουνίου 2013, επισημαίνεται ότι ο Όμιλος διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια με δείκτη Core Tier I στο 14%, ταυτόχρονα με την ύπαρξη πολύ σημαντικού αποθέματος προβλέψεων, με δείκτη σωρευμένων προβλέψεων ως προς μεικτά δάνεια 16%. Παράλληλα, ο Όμιλος Πειραιώς διαθέτει ενισχυμένο προφίλ ρευστότητας, με καθαρή χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα στο 12% του ενεργητικού του και δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 116%.

 

Τα επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα προ φόρων και προβλέψεων του 1ου 6μήνου 2013 του Ομίλου Πειραιώς ανήλθαν σε €0,3 δισ. Το αποτέλεσμα επιβαρύνθηκε από έκτακτα έξοδα ενοποίησης των εξαγορών, για τα οποία στόχος είναι να αναληφθούν κατά το δυνατό συντομότερο, ώστε στη συνέχεια ο Όμιλος να επωφελείται των συνεργιών κόστους και εσόδων που έχουν προϋπολογισθεί. Οι προβλέψεις παρέμειναν σε υψηλό επίπεδο (€1,1 δισ στο 1ο 6μηνο 2013), αν και ο σχηματισμός νέων ληξιπρόθεσμων δανείων εμφανίζει σταθεροποίηση για 2ο συνεχόμενο 3μηνο. Το καθαρό αποτέλεσμα που αναλογεί στους μετόχους της Τράπεζας στο 1ο 6μηνο 2013 διαμορφώνεται στα €3,5 δισ, ενσωματώνοντας όφελος από αρνητική υπεραξία εξαγορών ύψους €3,8 δισ.»

Δημοσιεύθηκε στην Τράπεζες

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 100% της Millennium BCP («BCP») στη θυγατρική της στην Ελλάδα Millennium Bank SA («MBG»), μετά τη λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων.

 

Δημοσιεύθηκε στην Τράπεζες
Από την Τετάρτη και μέχρι και τις 10 Ιουνίου αναστέλλεται προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Πειραιώς μέχρι την ολοκλήρωση του reverse split.
Δημοσιεύθηκε στην Αγορές
Αποφάσεις σχετικά με τους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έλαβε το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς κατά τη σημερινή του συνεδρίαση.
Δημοσιεύθηκε στην Τράπεζες
Μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για τη μετατροπή της Γενικής Τράπεζας από εμπορική σε επενδυτική, διευκρινίζει η Τράπεζα Πειραιώς σε ανακοίνωσή της, κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Δημοσιεύθηκε στην Τράπεζες
Σελίδα 6 από 9

Media

«Τα Φιλαράκια»: Στις 27 Μαΐου το επεισόδιο επανένωσης

«Τα Φιλαράκια»: Στις 27 Μαΐου το επεισόδιο επανένωσης

Στις 27 Μαΐου θα μεταδοθεί το επεισόδιο επανένωσης από "Τα Φιλαράκια" («Friends»), την αγαπημένη τηλεοπτική σειρά...

Περιβάλλον

Ινδία: 18 ελέφαντες νεκροί πιθανότατα από κεραυνούς

Ινδία: 18 ελέφαντες νεκροί πιθανότατα από κεραυνούς

Τουλάχιστον 18 ελέφαντες εντοπίστηκαν νεκροί στη βορειοανατολική Ινδία, με εκτιμώμενη αιτία θανάτου από κεραυνούς σύμφωνα με τις επίσημες αρχές που ξεκίνησαν μια...

Copyright © 2021 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.