Κόσμος

Οι πιο πρόσφατες διεθνείς ειδήσεις από την DEALnews, με κορυφαίες ιστορίες από όλο τον κόσμο και έκτακτες ειδήσεις, καθώς συμβαίνουν.